Hej

Det närmar sig som bekant sjösättning och med tanke på rådande situation med Corona/COVID19 vill styrelsen ge nedanstående information.

Styrelsens avsikt är att genomföra sjösättningen 2 maj enligt tidigare information. Eventuella förändringar i detta beslut kommer ha sin utgångpunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddelas om så blir aktuellt. 

Respektive båtägare ansvarar för att den egna båten sjösätts. Om båtägaren själv inte kan närvara vid sjösättningen ansvarar båtägaren för att ersättare finns på plats. Om någon båt mot förmodan inte ska sjösättas ska detta kommuniceras med och godkännas av varvschefen (Johnny Modig) i god tid innan sjösättning.

Själva sjösättningsmomentet genomförs i sedvanlig ordning av ett utsett slingteam vilka kommer bära väst och hjälm. Förfrågan om deltagande i slingteam kommer vid senare tillfälle. Utöver slingteamet ska endast ett minimalt antal personer finnas i anslutning till lyft av båt. Generellt ska en social distansering om minst 1,5 meter eftersträvas. Utöver generell hänsyn gentemot varandra så har vi också att särskilt tänka på medlemmar som är i riskgrupp.  

Planera och genomför egna förberedelser i god tid innan så vi slipper anhopningar av personer med risk för smittspridning och irritation. Städa av din uppläggningsplats så att det går lätt att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation.

Vid sjösättning ska förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget vara fäst i fören. Båten lyfts med mobilkran. Märk gärna upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst (medför ökad säkerhet och effektivitet i genomförandet).

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen vid senare tillfälle, bedömt efter 20-05-11. De ska då märkas och anmälas till klubben.

Sjösättningen har fakturerats i syfte att minska närkontakt, kontrollera Er mail. (Ingen betalning på plats sjösättningsdagen). Kostnaden är 750 SEK för båt på 30 fot och större samt 600 SEK för motorbåt under 30 fot, vänligen betala snarast. Observera, båtägaren ansvarar för att båt är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 

Klubben kommer inte att erbjuda möjligheter att handla fika och toaletten kommer vara avstängd under dagen för sjösättning. 

Den inplanerade gemsamma städdagen (20-05-04) kommer inte att genomföras. Däremot kommer styrelsen att beställa en container som kommer att finnas på plats under perioden 20-05-04–20-05-11. 20-05-11 ska hamnplanen vara städad. Miljöfarlig avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation

Kompletterande information avseende tider mm kommer vid senare tillfälle.

Med önskan om förståelse och hänsyn i samband med sjösättning. Med gemensamma krafter kan vi få till en bra sjösättning och iordningställande därefter, oaktat Corona.

Styrelsen

 

 

Infobrev Januari 2020

Hej och god fortsättning

Så har vi gått in i ett nytt år och med det nya utmaningar men också möjligheter. Som jag nämnt i tidigare informationsbrev så har kommunen ansökt till mark och miljödomstolen om tillstånd om lagligförklaring av vattenverksamhet och med det också en utbyggnad av klubbens bryggor. Från kommunens sida hoppades man på att en dom skulle komma under 2019, men man visste inte säkert. Glädjande nog kom det en dom (Mål nr M 8301-18) strax innan årsskiftet, och glädjande nog medger domen anläggandet och bibehållandet av två flytbryggor om 70 meter.  

Nu återstår att invänta och se hur kommunen avser genomföra arbetet som enligt domen måste ske under perioden 15 september till 30 april och ska vara klar inom två år efter dom. Förhoppningsvis kommer arbetet att gå snabbare än så. I tidigare dialog med företrädare för kommunen har framkommit att planen varit att arbetet ska vara klart innan sjösättning, förutsatt dom innan årsskiftet. De bryggor som är tänkta att användas och ersätta de två gamla betongbryggorna, finns redan på förvaring hos kommunen. Styrelsen har ställt frågor till kommunen avseende genomförandet men inte fått några svar än. Vad detta innebär i antal nya platser är för tidigt att svara på men från kommunens sida har ambitionen varit 20 nya platser. Eftersom kommunen inte svarat på förfrågningar vet vi inte heller vad bryggbytet kan komma att innebära i arbetsinsats från klubbens sida, men det är inte osannolikt att det kommer bli en del jobb. 

Uppdatering 2020-01-21:  Kommunen har nu angett tidplan, byte av bryggor kommer inte att ske i vår, utan efter upptagningen i höst.

Under hösten 2018 genomförde kommunen en miljöinspektion av Skogsviks båtklubb. Utfallet från inspektionen blev ett antal punkter som klubben måste omhänderta. Vidare har kommunen ställt krav på att båtklubbarna i kommunen, senast 1maj, ska undersöka förekomsten av biocidfärger på båtbottnar i form av en XRF-mätning. Styrelsen jobbar med en plan för att möta detta krav. Styrelsen har, för att täcka kostnaden för detta ansökt om ett så kallat LOVA-bidrag. Dock återstår att se om ett sådant bidrag medges. Mer information om XRF-mätning kommer senare.

Att miljöfrågorna är viktiga och blir allt viktigare att ta hänsyn till rådet det inget tvivel om. Det visar inte minst den miljökonferens som några i styrelsen deltog i under hösten. Tyvärr finns det inga enkla lösningar på problemen men styrelsen är överens om att en positiv attityd till frågorna är viktig varför klubbens miljöpolicy kommer överses under året, vilket också ligger i linje med kommunens vilja. Det är härvid viktigt att alla medlemmar gör vad men kan för att bidra. Det innebär till exempel att man tar med sig sitt gamla batteri från klubben, eller annat skräp för den delen, och inte ställer åt sidan för andra att ta hand om, vilket hänt under hösten. 

Lite information från årsmötet (som genomfördes 191112) för de som inte hade möjlighet att delta. Till att börja med så var det fler deltagare än på många år, vilket i och för sig inte säger så mycket eftersom deltagandet över tid varit ganska lågt. Men man får vara glad för att trenden kanske är bruten. Även om deltagandet var litet, relaterat till klubbens storlek, var årsmötet beslutsmässigt och resulterade i följande styrelse och andra roller:

Ordförande – Patrick Wallberg

Vice ordförande – Tomas Ward

Sekreterare – Stefan Geilert

Varvschef – Johnny Modig

Hamnkapten – Per Zetterman

Kanotsektionen – Joakim Karlsson

Matrikelansvarig – Lars Eriksson

Kassör – Robert Wall

Suppleant – Fredrik Gegerfeldt/Kjell Persovin

Revisor – Ulrika Palmér/Joakim Ahrens

Valberedningen – Robert Karlsson Di Francesco/Ulf Palmér

Övriga beslut som fattades, utgående från förslag från styrelsen var:

 • Elavgift – I syfte att minska elförbrukningen men framförallt att den som förbrukar el också ska bära sina egna kostnader kommer en avgift om 100 kr per månad tas ut från de som, efter tillstånd från varvschefen, nyttjar klubbens elnät för att ladda batterier under vintersäsong. Avgiften kommer att börja tas ut när vi har en systematik på plats.
 • Båtar på land under sommarsäsong – Då klubbens avtal med kommunen inte medger uppläggning av båtar på hamnplan under längre period under sommartid kommer, i syfte att motverka att trasiga båtar blir liggande på land, en avgift om 100 kr per dygn att utgå efter två veckor från det att båten torrsatts och faktureras båtägaren.

För övrigt har styrelsen beslutat att överse alternativ till den nyckellösning till grindar och hamnområde som vi har idag. Vad detta kommer resultera i ber styrelsen om att få återkomma med men möjligen kan det bli någon form av bricklösning. 

Avslutningsvis några viktiga datum för året:

 • Sjösättning – 200502
 • Städdag – 200504
 • Upptagning – 201003
 • Årsmöte – 201110

Med vänlig hälsning 

Patrick Wallberg

Ordförande Skogsviks Båtklubb

Patrick.wallberg@gmail.com

 

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 12:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande

10. Val av styrelseledamöter och suppleant

11. Val av revisor och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 7 november: patrick.wallberg@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Hösten är här ! Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 5 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enl nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning etc.: Område 1 (Söder om klubbhuset): kl 07.00 Område 2 (Kaj och norr om klubbhuset): kl 9.30

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 3 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

Några viktiga punkter att tänka på: Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 750:- för båt över 30 fot och segelbåt. 600:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Precis som förra året skall samtliga vinterliggare i samband med betalningen kvittera ut en individuell märkning för vinterplatsen, vilken skall fästas på båten eller bockar.

Ingen får placera sin båt före 6/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på området placerar sina båtar fr.o.m söndag 6/10 (om inte annat avtalats). Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 390 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.

Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår. Förbud mot båtbottentvätt med högtryckstvätt på båtklubben. Krav från Danderyds Miljökontor! Måla inte med polerande båtbottenfärg. Båtborsttvättarna kommer troligtvis inte att ta emot båtar med dessa färger. Undvik biocidbaserad färg. Den giftiga färgen skyddar inte båten utan är bara till för att hindra beväxning. Det är bättre att låta bli att måla och istället tvätta båten 2-3 gånger/säsong i båtbottentvätt. Kostnaden blir ung. densamma och man slipper jobbet. Båtbotten måste tvättas innan upptagningen. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes.

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation. Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se http://www.boatwasher.se/stocksund Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h! Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. Med vänliga hälsningar Skogsviks Båtklubb Styrelsen

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 4maj. Vi börjar som vanligt på norra hamnplan medstart kl 07.00. Om din båt är upplagd söder om klubbhuseträcker det om du är klar för att sjösätta din båt kl 08.00.

Du ska vara på plats ovan angivna tider och förutom att sjösätta din egen båt förutsätts du hjälpa till med flyttning av pallning, vaggor, trailers etc. vartefter det krävs.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 1 maj. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 1 maj så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter städkvällen den 6 maj. De ska märkas och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

 1. Betalning sker i klubbhuset före sjösättningen. 700 SEK för båt över 30 fot och 600 SEK för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
 2. Studera planen över bryggplatserna på anslagstavlan. De som har flyttats bör dock redan känna till det såklart.
 3. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
 4. Fäst en förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
 5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
 6. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Efter sjösättningen blir det sill och potatis.

Måndag den 6 maj kl 19.00 är det städkväll. Då ställer vi undan allt pallningsmaterial och finstädar hamnplanen och området kring bryggorna. OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Korv och dryck serveras när vi är färdiga. Obligatorisk närvaro. Avprickning i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

 

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 13:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisorer och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. 
För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar. Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer
.

Anmälan görs med e-mail till Jan-Erik Stock senast 13 november: janerik.stock@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Hösten är här !                

Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 6 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enl nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning etc.:

Område 1 (Söder om klubbhuset): kl 07.00        Område 2 (Kaj och norr om klubbhuset): kl 9.30        

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 4 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

Några viktiga punkter att tänka på:

 1. Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 750:- för båt över 30 fot och segelbåt. 600:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 
 2. Precis som förra året skall samtliga vinterliggare i samband med betalningen kvittera ut en individuell märkning för vinterplatsen, vilken skall fästas på båten eller bockar. 
 3. Ingen får placera sin båt före 7/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på området placerar sina båtar fr.o.m söndag 7/10 (om inte annat avtalats). Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 350 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.
 4. Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt.
 5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. 
 6. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår.
 7. Förbud mot båtbottentvätt med högtryckstvätt på båtklubben. Krav från Danderyds Miljökontor!

Måla inte med polerande båtbottenfärg. Båtborsttvättarna kommer troligtvis inte att ta emot båtar med dessa färger. Undvik biocidbaserad färg. Den giftiga färgen skyddar inte båten utan är bara till för att hindra beväxning. Det är bättre att låta bli att måla och istället tvätta båten 2-3 gånger/säsong i båtbottentvätt. Kostnaden blir ung. densamma och man slipper jobbet. Båtbotten måste tvättas innan upptagningen. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes.

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation.

Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se

http://www.boatwasher.se/stocksund

Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h!

Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. 

Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. 

Med vänliga hälsningar

Skogsviks Båtklubb

Styrelsen

Årsmöte

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 14:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisorer och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. 
För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar. Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer
.

Anmälan görs med e-mail till Jan-Erik Stock senast 7 november: janerik.stock@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Hösten är här !                

Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 7 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enl nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning etc.:

Område 1: kl 07.00        Område 2: kl 10.00        Område 3: kl 12.00        Område 4: kl 13.00       

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 5 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

Några viktiga punkter att tänka på:

 1. Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 750:- för båt över 30 fot och segelbåt. 600:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 
 2. Precis som förra året skall samtliga vinterliggare i samband med betalningen kvittera ut en individuell märkning för vinterplatsen, vilken skall fästas på båten eller bockar. 
 3. Ingen får placera sin båt före 8/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på område 2-4 placerar sina båtar fr.o.m söndag 8/10 (om inte annat avtalats). Följ instruktionerna för den bif. planen. Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 350 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.
 4. Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt.
 5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. 
 6. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår.
 7. Förbud mot båtbottentvätt med högtryckstvätt på båtklubben. Krav från Danderyds Miljökontor!

Måla inte med polerande båtbottenfärg. Båtborsttvättarna kommer troligtvis inte att ta emot båtar med dessa färger. Undvik biocidbaserad färg. Den giftiga färgen skyddar inte båten utan är bara till för att hindra beväxning. Det är bättre att låta bli att måla och istället tvätta båten 2-3 gånger/säsong i båtbottentvätt. Kostnaden blir ung. densamma och man slipper jobbet. Båtbotten måste tvättas innan upptagningen. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes.

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation.

Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se

http://www.boatwasher.se/stocksund

Det ligger flera omärkta jollar, småbåtar, vindsurfingbrädor och div täckningsmaterial innanför grinden till vänster och i mastskjulet. Var vänlig märk upp dessa till upptagningen. Omärkta kommer att transporteras bort.

Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h!

Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. 

Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. 

Med vänliga hälsningar

Skogsviks Båtklubb

Styrelsen

Hej alla,

Under kalendern så hittar du de datum som gäller för 2017. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Hälsningar,

Styrelsen