Stadgarna nedan går även går att hämta hem i PDF-format.   SBK Stadgar 2010

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010

§ 1 Namn, lokalisering och ursprung

Klubbens namn är SKOGSVIKS BÅTKLUBB. Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik i Edsviken, där klubben har sin hamn, sitt varv och sitt klubbhus. Hamn- och varvsområdet ägs av Danderyds Kommun, som upplåter området till klubben enligt särskilt avtal.

§2 Klubbens mål

Klubben är en allmännyttig, ideell förening som har till uppgift att:

 • verka för och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, särskilt beträffande lämplig båt- och båtuppläggningsplats med betryggande anordningar för båtarnas hantering och vård.
 • som klubbmedlemmar sammanföra båtintresserade, i första hand boende i Danderyds kommun, och verka för gott kamratskap bland dessa.
 • för främjande av sitt mål söka och upprätthålla samarbete med andra båtorganisationer samt med berörda myndigheter.

 §3 Organisation

Klubbens beslutande organ är dess allmänna klubbmöten till vilka samtliga medlemmar skall kallas. Dessa är klubbens årsmöte och extra klubbmöte. Allmänt möte är beslutsmässigt då förutom styrelseledamöter minst 5 medlemmar är närvarande. Utöver allmänna möten kan icke beslutsmässiga klubbsammankomster förekomma. Klubbens verkställande organ är den på årsmötet valda styrelsen.

§4 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av de, som ansluter sig till klubbens ändamål. Frågan om intagning av medlem i klubben avgörs av styrelsen. Ansökningarna skall behandlas i turordning. Person, vars inträdesansökan bifalles, erhåller medlemskap först sedan stadgade avgifter erlagts.

§5 Medlems rättigheter

Skogsviks Båtklubb har 3 kategorier av medlemmar.

 • Medlem.
 • Årsmedlem
 • Kömedlem

 Årsmedlem har ett medlemskap som löper årsvis och är t ex en vinterliggare. Kömedlem är en medlem som står i kö för sommar- och/ eller uppläggningsplats. Årsmedlem och kömedlem har ej rösträtt.

Medlem äger rätt att delta i båtklubbens allmänna möten och där föra sin talan och utöva sin rösträtt, personligen eller genom fullmakt, samt att delta i klubbsammankomster och tävlingar. Närvarande medlem får max representera en ytterligare medlem genom fullmakt. Medlem erhåller kallelser till klubbmöten och klubbsammankomster samt stadgar, medlemsförteckning och övriga publikationer. Medlem äger rätt att i turodning efter medlemskapets längd och beroende på båttyp tilldelas förtöjnings- och uppläggningsplatser. Vid lika kvalifikationer äger medlem boende i närområdet företräde. Medlem med förtöjning- och eller uppläggningsplats, äger rätt att uppehålla sig inom klubbens disponerade områden, byggnader och anläggningar samt att dit medföra gäster. Medlem äger därvid rätt att disponera nyckel.

§6 Medlems skyldigheter

Medlem skall iaktta ett uppträdande, som är förenligt med klubbens syften och verka för klubbens mål. Medlem skall följa stadgar, styrelsebeslut, klubbens ordningsföreskrifter och funktionärers anvisningar inom dennes ansvars- och befogenhetsområde samt ingripa mot överträdelse. Det åligger medlem att löpande hålla sig informerad om gällande ordningsföreskrifter. Medlem skall omedelbart efter inträde och fortlöpande vid ändring till styrelsen lämna uppgift om namn, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om båtmärke, längd, bredd, djup och vikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad i enlighet med vad som anges i ordningsföreskrifterna. Medlem åligger att bidra till god ordning inom klubbområdet samt att tillse att grindar och dörrar är stängda samt att obehöriga icke uppehåller sig inom området. Båtägare är skyldig att iaktta all hänsyn till intilliggandes förhållanden och intressen. Medlem svarar för de skador som kan uppstå genom försummelse förorsakad av honom eller de familjemedlemmar eller gäster, som medlemmen berett tillträde till klubbområdet. Båtägande medlem skall iaktta de tider som genom anslag eller kallelser meddelas beträffande sjösättning, upptagning och städning.

Styrelsen äger rätt att anvisa och omfördela uppläggningsplats och hamnplats. Den som önskar erhålla eller omdisponera uppläggningsplats eller hamnplats skall göra anmälan härom till Styrelsen. Vid båtbyte skall styrelsen underrättas, varvid styrelsen försöker att tillgodose medlemmens behov. Medlem äger icke rätt att överlåta eller utlåna hamnplats. Klubben disponerar outnyttjad hamnplats.

Båtar på klubbens varv skall vara väl täckta och stöttade. Efter sjösättning skall täcknings- och annan materiel omedelbart placeras på anvisad plats. Stöttning och täckning av båtar skall ske på av klubben föreskrivet sätt.

Båtägare är skyldig att ha fullgod förtöjnings- och pallningsmatriel samt att härvid rätta sig efter klubbens anvisningar. Ej godkänd förtöjning eller pallning kräver omedelbar åtgärd. Om så ej sker skall medlem ersätta klubben för de kostnader som uppstått. För skada som uppstår svarar ägaren till den båt som förorsakat skadan. Båtägare är skyldig att tillse att båten uppfyller sjösäkerhetens krav och hålls i vårdat skicka samt att ha båten försäkrad för skadestånd gentemot tredje man. Obligatorisk arbetsplikt gäller i den omfattning styrelsen beslutar. Medlem med tillgång till klubbens anläggningar är arbetspliktig vid av styrelsen anbefallda gemensamma arbetstillfällen. Uteblir medlem debiteras en separat avgift.

§7 Medlemskapets upphörande

Medlem som önskar utträda, skall göra skriftlig anmälan härom till styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas härvid icke. Medlem, som utan laga förfall och trots anmaning icke erlagt debiterade avgifter, förlorar härigenom sitt medlemskap. Medlem, som å klubbområdet eller vid klubbsammankomster uppträder störande eller på annat sätt uppenbarligen skadar klubbens verksamhet eller i väsentliga delar ej iakttar dessa stadgar, kan uteslutas av styrelsen, som kan hänskjuta frågan till årsmötet. Medlem äger rätt till prövning av styrelsens uteslutningsbeslut inför närmast påföljande årsmöte, till vilket han äger rätt infinna sig. Det åligger medlem som har utträtt eller blivit utesluten ur klubben att inom 30 dagar från medlemskapets upphörande tillse att båt, upppallningsvirke samt övriga ägodelar avlägsnas från klubbens område. I det fall medlem inte har avlägsnat ovanstående inom 180 dagar kommer klubben att å fd medlems bekostnad avhysa ovan alternativt att via Kronofogden göra det samma.

§8 Avgifter

Klubbens avgifter är inträdesavgift, årsavgift, hamnplatsavgift och varvsavgift. Avgifterna fastställs av årsmötet. Styrelsen må uttaga andra avgifter än här nämnda om förhållandena så påkallar.

Under verksamhetsåret tillkommen medlem erlägger avgifter för helt år. Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum.

§9 Årsmöte

Årsmötet hålles under sista kvartalet varje kalenderår. Kallelse annonseras på klubbens hemsida alternativt utsändes till samtliga medlemmar per post eller e-post minst fjorton dagar före sammanträdet. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två justeringsmän
  4.  Godkännande av kallelsen
  5.  Godkännande av föredragningslista
  6.  Styrelsens verksamhetsberättelse
  7.  Klubbens ekonomi
  8.  Revisorernas berättelse
  9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  10.  Fastställande av kostnadsersättningar
  11.  Val av ordförande.

10.   Val av styrelseledamöter och suppleanter

11.   Val av revisorer och suppleant

12.   Val av övriga funktionärer och kommiteer

13.   Fastställande av avgifter

14.   Motioner

15.   Styrelseförslag

16.   Övriga frågor

17.   Mötets avslutning

Medlem, som önskar att väcka en fråga på Årsmötet, skall skriftligen meddela styrelsen senast den 15 september. Beslut i fråga, som väcks senare eller vid sammanträdet kan fattas enhälligt. Beslut fattas i övrigt med enkel majoritet utom vid beslut i fråga om stadgeändringar eller i fråga om klubbens upplösning (§15 och § 16). Sluten omröstning äger rum då mötesdeltagarna så yrkar. Styrelseledamot äger rätt att delta i alla val och röstningar utom vid val av revisorer samt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§10 Extra klubbmöte

Extra klubbmöte hålles då styrelsen så beslutar eller då minst en tiondel av klubbens medlemmar, eller klubbens revisor skriftligen anhåller därom.

Kallelse sker i enlighet med stadgar för klubbens årsmöte. I kallelse skall anges samtliga ärenden, som skall behandlas på mötet. Beslut kan icke fattas i på mötet väckt fråga. 

 §11 Styrelsens sammansättning och ansvar

Styrelsen är klubbens verkställande organ och skall tillse att stadgarna följs och besluten verkställs.

Styrelsen består av högst tio ordinarie ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Kassör Sekreterare, Hamnkapten, Varvschef, Klubbmästare, Webbmaster, Matrikelansvarig, Miljöansvarig samt två suppleanter

Styrelse och suppleanter väljs för två år och avgår växelvis. Därvid skall iakttagas att högst fyra av ledamöterna avgår samtidigt. Ledamot, som icke önskar återväljas, skall underrätta styrelsen, senast 90 dagar innan årsmötet. Ordföranden och övriga styrelseledamöter och suppleanter utses av årsmötet. I övrigt utser styrelsen inom sig funktionärer och kommittéer samt fördelar arbetsuppgifter enligt eget beslut. Klubbens firma tecknas gemensamt eller var och en för sig av ordförande och kassör. Styrelsen håller minst tre protokollförda sammanträden per räkenskapsår, varav ett konstituerande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av dess ledamöter, varav högst en suppleant, är närvarande. Ledamot som efter godtagen kallelse blir förhindrad närvara, ansvarar personligen för att suppleanten är kallad. Ledamot, som utan skäl är frånvarande från två på varandra följande möten, skiljes från styrelsen, som därvid utser en av suppleanterna till ledamot. Ordföranden leder utom i egen sak alla klubbens och styrelsens sammanträden. Styrelsen övervakar klubbens förvaltning: att dess stadgar efterlevs, att klubbeslut och styrelsebeslut verkställs samt att funktionärer och kommittéer fullgör sina åligganden.

Det åligger styrelsen att föra noggranna protokoll över klubb- och styrelsemöte, tillse att dessa justeras och förvaras på ett tryggt sätt. Styrelsen ansvarar, genom kassören, för klubbens förmögenhetsförvaltning, dess räkenskaper samt för att avgifter debiteras i rätt tid. Styrelsen skall tillse att en aktuell förteckning av medlemmarna alltid existerar. Styrelsen ansvarar för fördelning av hamn- och uppläggningsplatser samt att god ordning råder inom hamn och varv. Styrelsen skall utöva kontroll över förtöjningsgods, pallnings- och täckningsmateriel som brukas i klubbens hamn och varv samt ansvara för nyanskaffning och underhållsåtgärder.

§12 Revision

Klubbens räkenskapsår är 1 oktober till 30 september. Revisorerna, två stycken valda på ett år, skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt därom angiva skriftlig rapport, som skall vara styrelsen delgiven senast tio dagar före årsmötet (se även § 9). Revisorerna äger dessutom att fortlöpande granska förvaltningen och räkenskaperna. Revisorerna erhåller kontinuerligt protokoll från styrelsens sammanträden och från klubbmötena.

§13 Igenkänningstecken

Klubbens standert består av gul triangulär vimpel i förhållandet 5-3 mellan längd och höjd med blå bård vars bredd är en tiondel av vimpelns längd. I mittfältet är de blå bokstäverna B och K placerade i slingorna av ett större blått s. Klubbens standert skall vårdas väl varvid särskilt uppmärksammas att trasig eller urblekt standert omedelbart skall utbytas. Mössmärket, som är ovalt och utfört i mörkblått kläde, är omgivet av en tvinnad snodd i klädets färg. Bokstäverna är guldbroderade och placerade som i standerten. Utöver här nämnda igenkänningstecken kan förekomma andra märken, t ex klubbnål etc. Bokstäverna skall i samtliga fall placeras som i standerten.

 §14 Utmärkelser

Till hedersmedlem kan, av årsmötet, utses medlem, som gjort utomordentliga insatser för klubben. Hedersmedlemskap är ständigt och avgiftsfritt.

§15 Stadgeförändring

Ändring av klubbens stadgar kan endast beslutas på årsmöte. Stadgeändring skall behandlas under särskild punkt på föredragningslista och ändringsförslaget skall i sin nya utformning meddelas i kallelse. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

§16 Klubbens upplösning

Klubben upplöses om beslut härom fattas med två tredjedels majoritet på två på varandra följande allmänna möten med minst 30 dagars mellanrum, varav det första skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen skall anges att fråga är om klubbens upplösning. Om klubben upplöses skall eventuella tillgångar disponeras på sätt som beslutas på det ordinarie årsmötet.