Informationsbrev Januari 2020

Hej och god fortsättning

Så har vi gått in i ett nytt år och med det nya utmaningar men också möjligheter. Som jag nämnt i tidigare informationsbrev så har kommunen ansökt till mark och miljödomstolen om tillstånd om lagligförklaring av vattenverksamhet och med det också en utbyggnad av klubbens bryggor. Från kommunens sida hoppades man på att en dom skulle komma under 2019, men man visste inte säkert. Glädjande nog kom det en dom (Mål nr M 8301-18) strax innan årsskiftet, och glädjande nog medger domen anläggandet och bibehållandet av två flytbryggor om 70 meter.  

Nu återstår att invänta och se hur kommunen avser genomföra arbetet som enligt domen måste ske under perioden 15 september till 30 april och ska vara klar inom två år efter dom. Förhoppningsvis kommer arbetet att gå snabbare än så. I tidigare dialog med företrädare för kommunen har framkommit att planen varit att arbetet ska vara klart innan sjösättning, förutsatt dom innan årsskiftet. De bryggor som är tänkta att användas och ersätta de två gamla betongbryggorna, finns redan på förvaring hos kommunen. Styrelsen har ställt frågor till kommunen avseende genomförandet men inte fått några svar än. Vad detta innebär i antal nya platser är för tidigt att svara på men från kommunens sida har ambitionen varit 20 nya platser. Eftersom kommunen inte svarat på förfrågningar vet vi inte heller vad bryggbytet kan komma att innebära i arbetsinsats från klubbens sida, men det är inte osannolikt att det kommer bli en del jobb. 

Uppdatering 2020-01-21:  Kommunen har nu angett tidplan, byte av bryggor kommer inte att ske i vår, utan efter upptagningen i höst.

Under hösten 2018 genomförde kommunen en miljöinspektion av Skogsviks båtklubb. Utfallet från inspektionen blev ett antal punkter som klubben måste omhänderta. Vidare har kommunen ställt krav på att båtklubbarna i kommunen, senast 1maj, ska undersöka förekomsten av biocidfärger på båtbottnar i form av en XRF-mätning. Styrelsen jobbar med en plan för att möta detta krav. Styrelsen har, för att täcka kostnaden för detta ansökt om ett så kallat LOVA-bidrag. Dock återstår att se om ett sådant bidrag medges. Mer information om XRF-mätning kommer senare.

Att miljöfrågorna är viktiga och blir allt viktigare att ta hänsyn till rådet det inget tvivel om. Det visar inte minst den miljökonferens som några i styrelsen deltog i under hösten. Tyvärr finns det inga enkla lösningar på problemen men styrelsen är överens om att en positiv attityd till frågorna är viktig varför klubbens miljöpolicy kommer överses under året, vilket också ligger i linje med kommunens vilja. Det är härvid viktigt att alla medlemmar gör vad men kan för att bidra. Det innebär till exempel att man tar med sig sitt gamla batteri från klubben, eller annat skräp för den delen, och inte ställer åt sidan för andra att ta hand om, vilket hänt under hösten. 

Lite information från årsmötet (som genomfördes 191112) för de som inte hade möjlighet att delta. Till att börja med så var det fler deltagare än på många år, vilket i och för sig inte säger så mycket eftersom deltagandet över tid varit ganska lågt. Men man får vara glad för att trenden kanske är bruten. Även om deltagandet var litet, relaterat till klubbens storlek, var årsmötet beslutsmässigt och resulterade i följande styrelse och andra roller:

Ordförande – Patrick Wallberg

Vice ordförande – Tomas Ward

Sekreterare – Stefan Geilert

Varvschef – Johnny Modig

Hamnkapten – Per Zetterman

Kanotsektionen – Joakim Karlsson

Matrikelansvarig – Lars Eriksson

Kassör – Robert Wall

Suppleant – Fredrik Gegerfeldt/Kjell Persovin

Revisor – Ulrika Palmér/Joakim Ahrens

Valberedningen – Robert Karlsson Di Francesco/Ulf Palmér

Övriga beslut som fattades, utgående från förslag från styrelsen var:

  • Elavgift – I syfte att minska elförbrukningen men framförallt att den som förbrukar el också ska bära sina egna kostnader kommer en avgift om 100 kr per månad tas ut från de som, efter tillstånd från varvschefen, nyttjar klubbens elnät för att ladda batterier under vintersäsong. Avgiften kommer att börja tas ut när vi har en systematik på plats.
  • Båtar på land under sommarsäsong – Då klubbens avtal med kommunen inte medger uppläggning av båtar på hamnplan under längre period under sommartid kommer, i syfte att motverka att trasiga båtar blir liggande på land, en avgift om 100 kr per dygn att utgå efter två veckor från det att båten torrsatts och faktureras båtägaren.

För övrigt har styrelsen beslutat att överse alternativ till den nyckellösning till grindar och hamnområde som vi har idag. Vad detta kommer resultera i ber styrelsen om att få återkomma med men möjligen kan det bli någon form av bricklösning. 

Avslutningsvis några viktiga datum för året:

  • Sjösättning – 200502
  • Städdag – 200504
  • Upptagning – 201003
  • Årsmöte – 201110

Med vänlig hälsning 

Patrick Wallberg

Ordförande Skogsviks Båtklubb

Patrick.wallberg@gmail.com