Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23.

Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23. Godkänt mätintyg för bottenfärger.

Skogsviks Båtklubb bedriver sedan 10 år tillbaka ett miljöarbete för att möta gällande och kommande miljökrav. 

De regler som gäller för att kunna genomföra en höst- och vår-rustning på ett korrekt sätt finns beskrivet på hemsidan under miljöregler. Notera speciellt vad som gäller hanteringen av slipning av skrov och hur man skall tänka kring bottenfärg. Styrelsen rekommenderar att varje medlem sätter sig in i vad som gäller på hamnplan så att vi är i linje med de gällande rekommendationer och förordningar.

Danderyds kommun arbetar mycket aktivt gentemot kommunens båtklubbar och tillsammans med Naturvårdsverket och Transportsstyrelsen har de börjat ställa krav på båtklubbarna utifrån vilka gränsvärden avseende tung-metaller som kan accepteras på kommunens mark och vattenområden.

Som tidigare har meddelats har klubben under våren 2021 genomfört en s.k. XRF-mätning på alla Vinterliggare. Mätningen var ett krav från Danderyds Kommun och genomfördes april 2021. I korta drag handlar det om att via 8 mätpunkter per båt mäta halterna av koppar, zink, tenn och bly i bottenfärgen. Mätningen utförs med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halterna av respektive metall mäts i µg /cm2.

Skogsviks båtklubb definition av en miljögodkänd båt är båt som inte är bottenmålad eller båt som är bottenmålad och genomgått xrf-mätning och där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. 

Totalt mättes 85 båtar på Skogsviks Båtklubb varav 68 var plastbåtar, fyra var av trä, 10 var aluminiumbåtar och tre var RIB-båtar. De riktlinjer/gränsvärden som finns i dagsläget avser förekomsten av tenn och gränsvärdet är att om något av de 8 mätpunkterna på ett båtskrov visar på ett värde över 100 µg/cm2/tenn så måste båten saneras. 

Det är högst sannolikt att det framöver kommer ytterligare sänkta gränsvärden även för andra ämnen, exempelvis koppar, som gör att kravet på sanering kommer träffa fler medlemmar och båtar.

Resultatet av den genomförda mätningen var att 5 båtar har värden som ligger över de av kommunen fastställda riktvärdena. Styrelsen kommer att kontakta dessa ägare separat för att säkerställa att de saneras enligt uppsatt och rekommenderat regelverk. 

Styrelsen kommer även att kontakta de nytillkomna Vinterliggarna och existerande medlemmar men med nya båtar och begära att de inkommer med ett godkänt XRF-protokoll inför torrsättningen 2022. 

För att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan måste saneringen genomföras under säsongen 2022 och vara klar innan torrsättning hösten 2022. 

Styrelsen har beslutat att inte tillåta att någon sanering genomförs på hamnplan utan hänvisar till de varv och andra godkända entreprenörer som finns i kommunen samt i grannkommunerna. Motivet till detta beslut är dels klubbens läge mitt i ett villaområde, dels att vid tidigare miljöinspektioner har det konstaterats att Skogsviks båtklubb redan har en hög föroreningsnivå i både mark och grundvatten och är därmed klassad som riskklass 1.

Således om en konsekvens av kommunens skärpa miljöreglerna har Styrelsen beslutat följande;

  1. Att alla båtar som är/kommer att bli Vinterliggare skall uppvisa ett godkänt XRF protokoll – de båtar som låg på klubben vid mätningen under mars 2021 behöver inte sända in ett intyg, då vi redan har en dokumenterad mätning. Om en medlem har bytt båt måste den dock mätas och ett godkänt protokoll sändas in inför torrsättningen 2022.

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.                   

  • Att medlemmar som har erhållit en vinter-plats hösten 2021 måste under säsongen 2022 XRF-mäta sin båt och översända ett godkänt protokoll till Klubben för att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan under säsongen 2022/2023. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

  • Att alla båtar som kommer att nyttja båtklubbens sommarplatser 2023 och framåt måste inför sjösättning våren 2023 uppvisa ett godkänt XRF-protokoll. Det gäller således även om man vinter förvarar sin båt på annan plats än hamnplanen. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

Styrelsen vill även att flagga för att Danderyds kommun kommer inom ett par år att skärpa det riktlinjer / gränsvärden som gäller för koppar, zink och bly. 

Styrelsen starka rekommendation är att man som medlem redan nu planerar in hur man skall kunna möta de nya kraven under de kommande åren. 

Styrelsens rekommenderar att om man vara Vinterliggare april 2021 kontaktar Happy Boat på nedan adresser och begär ut sitt eget testprotokoll. Kostnaden är 300 kr + moms, se nedan för faksimil. Certifikatet kan betraktas som en värdehandling och kommer med stor sannolikhet att krävas vid en eventuell framtida försäljning av båten.

HappyBoat AB, Trosa  www.happyboat.se  073-6600011, E-mail: britta.eklund@happyboat.se

Har ni eventuella frågor och funderingar ring eller kontakta ordf Patrick Wallberg Miljöansvarige Martin Fors.