Regler och stadgar

Regler Skogsviks Båtklubb  (uppdaterade januari 2020)

Klubbens regler har sitt ursprung i stadgarna ”Stadgar”och i föreskrifter i det arrendeavtal (för mark och vattenområdet) som klubben har tecknat med kommunen. Det är också regler som berör säkerhet, ordnings och trivselfrågor samt regler för att klubben skall vara lätt att sköta och sist men inte minst viktigt, regler för att våra medlemmar, grannar och allmänheten skall uppleva klubben positivt.

Skötseln av klubben är ett ideellt arbete och vi hoppas att alla respekterar klubbens regler och visar förståelse och gör sitt bästa för att vår klubb skall vara så bra och trevlig som möjligt.

Regler gällande tilldelning av båtplatser – Våra förtöjningsplatser är i första hand avsedda för båtägare hemmahörande i Danderyd. Vi tillämpar följande regelverk för tilldelning av båtplatser:

  1. Medlem med ordinarie medlemskap och förtöjningsplats som önskar byta till annan bredd på båtplats tilldelas plats förekö-medlem.
  2. Kommuninnevånare går före ickekommuninnevånare.
  3. Kömedlem tilldelas plats när det blir ledig båtplats utifrån sitt ködatum.

Vid tilldelning av platser så kontaktas den som ligger högst upp i vår kölista via mail. Vid uteblivna svar kontaktar vi nästa kömedlem. Om du blir erbjuden en plats så kan du välja att tacka nej och behålla din köplats. Om du har en plats och säger upp den så behåller du ditt ursprungliga ködatum.

Obs! Styrelsen äger alltid rätten att fördela båtplats till lämplig båt.

Båtplats – Under perioden 15 mars tom 31 december får båtarna ligga i vattnet. Det är inte tillåtet att ligga i vattnet efter isläggningen och använda sk strömbildare för att hålla isfritt runt båten.

Avtalet med kommunen tillåter uppläggning av båtar på varvsplan under perioden 1 september till 30 maj. Under perioden 1 juni tom 31 augusti får endast mindre jollar och kanoter, tidsbegränsad tillfällig uppläggning av båt för reparation eller översyn, samt lagring av uppläggningsmaterial inklusive båttrailer förvaras på varvsplan, vilket skall vara avtalat med båtklubben.

  • Båtar på land under sommarsäsong – Då klubbens avtal med kommunen inte medger uppläggning av båtar på hamnplan under längre period under sommartid kommer, i syfte att motverka att trasiga båtar blir liggande på land, en avgift om 100 kr per dygn att utgå efter två veckor från det att båten torrsatts och faktureras båtägaren.

Försäkring – Respektive medlem, även vintermedlem, ansvarar för att egen båt är försäkrad med en försäkring som även täcker tredjemansskada. Medlem skall ange försäkringsnummer i samband med att båtplats tilldelas. Observera att det även mindre roddbåtar, kanoter, jollar etc måste ha en ansvarsförsäkring.

Ansvar, ordning och reda – Alla medlemmar ansvarar för att varvsplan och bryggor hålls i gott skick. Varvsplan skall hållas ren och snygg året runt och medlem ansvarar för att ta bort sitt skräp från området för inlämning till återvinningscentral. Medlemmar ansvarar även för att bommar med flöten hålls i bra skick och att hamnkapten underrättas vid skador på bryggor, bommar och flöten.

Medlem ansvar för att bommarna inte har gamla förtöjningslinor och fjädrar vid sina bommar. Båtarna skall vara förtöjda på ett säkert sätt i bommarna och inte i bryggorna. Som medlem håller vi även koll på varandras båtar. Om du ser att en båt har en dålig förtöjning eller att någon skada skett skall du givetvis kontakta båtägaren eller någon i styrelsen.

Vid bristande förtöjning som orsakar skada på annan båt, brygga eller bommar kan medlem hållas ansvarig och depositionen användas för att åtgärda eventuella skador.

MEDLEM ANSVARAR FÖR EGEN PLATS INKLUSIVE BOMMAR, FLÖTEN OCH TAMPAR

Städkväll – Måndagen efter sjösättning är det obligatorisk städkväll1, då vi tillsammans snyggar till och plockar ihop på varvsplanen, bla med den klassiska spikplockningen. Obligatorisk närvaro med avprickning på lista i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Samling är kl 19.00. Vi brukar vara klara efter någon timma och då bjuder klubben på korv och dricka. Styrelsen ger också en kort information om det som är på gång i klubben under sommaren och vad som finns att åtgärda där det behövs hjälp från medlemmar.

Andrahandsuthyrning – om du skall byta båt och vill sälja din egen först har du rätt att hyra ut din båtplats under 2 år efter godkännande av hamnkapten. Medlem är ansvarig för betalning gentemot klubben, informationsspridning till hyresgäst och att klubbens regler följs. Överdebitering av ordinarie sommarplats får inte ske. Kömedlemmar ska prioriteras vid andrahandsuthyrning. Andrahandshyraren ska registrera sig i BAS och i likhet med ordinarie medlem tillse att egen båt är försäkrad med en försäkring som även täcker tredjemansskada.

Byte av båtplats – Om du som medlem har för avsikt att byta båt som kräver en annan bredd mellan bommarna måste du kontakta hamnkapten i god tid. Klubben kan ej garantera plats vid byte mot en båt som kräver annan bombredd.

Uppsägning av sommar- och vinterplats – Om du som medlem inte skall ha kvar din sommarplats så skall du meddela hamnkapten detta senast 30 april. Om du avser att inte ha kvar din vinterplats skall du meddela detta till varvschefen senast 31 augusti. Om detta inte görs så faktureras du som medlem för kommande sommar- eller vinterplats. Om du önskar kvarstå som medlem så behåller du ditt ködatum varvid du kan få företräde till en ny båtplats.

Kanoter, kajaker och mindre jollar får efter överenskommelse förvaras på anvisad plats och måste vara tydligt märkta med ägarens namn.

Ändring av medlemsuppgifter – som medlem ansvarar du för att uppdatera dina uppgifter i BAS och att klubben alltid har rätt kontaktuppgifter till dig. Du gör det enkelt genom att logga in i Medlemssystemet BAS, som du hittar genom att scrolla nedåt på denna sida. Finns även en instruktion där.

Barn på området – tänk på att hålla uppsikt över dina barn på hamnplan och ute på bryggorna då du har fullt ansvar för barnen på området.

Vattenskotrar– vi vill undvika att vi har en lekplats för vattenskotrar i Skogsvik beslut är fattat om att inte ta in några vattenskotrar i klubben.

Hänsyn – Begränsa hastigheten inom hamnområdet för att undvika svall med risk för skador på egen och andras båtar.

Bad från bryggor välkomnas men bommar och andras båtar skall lämnas i fred.

Bilar och parkering – Klubbens medlemmar bör om möjligt undvika att parkera i anslutning till hamnen med tanke på det begränsade antalet parkeringsplatser. Vid parkering vid båtklubben, använd markerade parkeringsplatser. Parkera intelängs vägen vid norra bryggan, inte heller med små bilar eller cyklar.

Parkering på den inhägnade grusplanen får endast ske i samband med i och urlastning. Håll grinden stängd – håll uppsikt när ni kör in och ut.

Sjösättning och båtupptagning – Sker med hjälp av en kranbil som lyfter båtarna direkt i eller upp från vattnet. Information skickas ut per mail till medlemmar och publiceras på hemsidan senast 2 veckor innan sjösättning och upptagning.

Vinterförvaring – Varje medlem ansvarar att stöttor/pallning är dimensionerade och ändamålsenliga utifrån båtens storlek och att ställningar med täckningsmaterial är ordentligt förankrat för att klara påfrestningar utifrån väder och vind. Kontrollera stöttor och pallningsmaterialINNANdagen för upptagning.

Laddning av batterier– Eluttag på hamnplan och bryggor får endast användas under kortare tid och under förutsättning att båtägare har kontroll. Annan användning efter godkännande av varvschefen.

  • Elavgift – I syfte att minska elförbrukningen men framförallt att den som förbrukar el också ska bära sina egna kostnader kommer en avgift om 100 kr per månad tas ut från de som, efter tillstånd från varvschefen, nyttjar klubbens elnät för att ladda batterier under vintersäsong.

Grannar – Det är viktigt att du som medlem tar största hänsyn till grannar i området och inte har störande arbete på området för sent på kvällarna. På området får endast mindre underhållsarbete ske inför sjösättning och efter upptagning.

/Styrelsen Skogsviks båtklubb

Klubbens Stadgar version år 2010 i Pdf.