Stadgar och regler

Stadgar för Skogsviks Båtklubb

Stadgar för Skogsviks Båtklubb, antagna vid årsmötet den 1 december 2020 hittar du här i Pdf-format.

Regler Skogsviks Båtklubb  (uppdaterade januari 2021)

Klubbens regler har sitt ursprung i stadgarna (som går att hämta i länken ovan) och i föreskrifter i det arrendeavtal (för mark och vattenområdet) som klubben har tecknat med kommunen. Det är regler som berör säkerhet, ordnings och trivselfrågor, regler för att klubben skall vara lätt att sköta och sist men inte minst viktigt, regler för att medlemmar, grannar och allmänheten skall uppleva klubben positivt. Klubben arrenderar mark och vattenområde av Danderyds kommun, bryggor ägs både av kommunen och av klubben där kommunen ansvarar för själva bryggan och fundamentet på kommunens bryggor, medan klubben ansvarar för bommar och installationer på samtliga bryggor. 

Skötseln av klubben verksamhet, tex underhåll och byte av bommar och flöten, varvsområdet och administration är ett ideellt arbete, och det är värt att påpeka att det är en medlemsklubb (inte en Marina) som kräver medlemmarnas engagemang och stöd, och vi hoppas att alla respekterar reglerna och  gör sitt bästa för att Skogsviks Båtklubb skall vara en bra och trevlig klubb. Vi måste alla som medlemmar hjälpas åt och engagera oss, i stort som smått. 

När du blir medlem i Skogsviks Båtklubb accepterar du i enlighet med klubbens stadgar klubbens regler, och förbinder dig att följa dessa. Det är var och ens skyldighet att ha kännedom om stadgar och regler och vara uppdaterad på förändringar. Reglerna publiceras på klubbens hemsida. Där publiceras även övrigt information om klubben, som aktiviteter mm.

För att möjliggöra klubbens administration använder vi Båtunionens medlemssystem BAS, där medlems Kontakt-, Fakturerings-, Båt-, Försäkrings-uppgifter mm finns lagrade.  Medlem ansvarar själv för att informationen är korrekt, och skall via egen inloggning till medlemssystemet BAS hålla uppgifterna aktuella. Inloggning till medlemssystemet BAS och instruktioner hittar du här.  

Generella regler. 

 1. Medlemsinformation:  Medlem ansvar själv för att uppdatera sin all sin egen informationen i  medlemssystemet BAS, så att den alltid är komplett och aktuell. Detta inkluderar båtuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsnummer mm 
 2. Betalning av avgifter: Medlem ansvarar för att avgifter betalas, och bevaka att medlemmen får sina fakturor, via mail eller via E-faktura. Ej betald avgift kan medföra förlust av köplats eller uteslutning ur klubben.  Avgifter framgår av hemsidan under rubrik Avgifter.
 3. Försäkring: Medlem, även vintermedlem, ansvarar för att båt som ligger på sommar eller vinterplats är försäkrad, med en försäkring som även täcker tredjemansskada. Observera att det även gäller mindre roddbåtar, kajaker, jollar etc som måste ha en ansvarsförsäkring. 
 4. Ansvar, ordning och reda: Alla medlemmar ansvarar för att varvsplan och bryggor hålls i gott skick. Varvsplan skall hållas ren och snygg året runt och medlem ansvarar för att ta bort sitt skräp och avfall från området för inlämning till återvinningscentral. 
 5. Hänsyn: Hastigheten inom hamnområdet skall anpassas för att undvika svall med risk för skador på egen och andras båtar. Bad från bryggor välkomnas men bommar och andras båtar skall lämnas i fred. Som medlem tar du hänsyn till grannar i området och utför inte störande arbete på området sent på kvällarna. På området får endast mindre underhållsarbete ske inför sjösättning och efter upptagning.
 6. Barn på området: Tänk på att hålla uppsikt över dina barn på hamnplan och ute på bryggorna då du har fullt ansvar för barnen på området. Ingen lek på bommar eller båtar.
 7. Bilar och parkering: Parkering på den inhägnade grusplanen får endast ske i samband med i och urlastning, inte när ni är ute med båten. Håll grinden stängd – håll uppsikt när ni kör in och ut. Undvik att långtidsparkera i anslutning till hamnen med tanke på det begränsade antalet parkeringsplatser. Parkera inte längs vägen vid norra bryggan, inte heller med små bilar eller cyklar.
 8. Säkerhet och ansvar: MEDLEM ANSVARAR FÖR SIN EGEN PLATS OCH SIN EGEN BÅT, KAJAK, SINA BARN OCH GÄSTER SOM VISTAS PÅ KLUBBOMRÅDE
 9. Säkerhet båtplats/kajakplats: Medlemmar skall regelbundet inspektera sin egen plats och genast åtgärda själv eller underrätta hamnkapten eller bryggansvarig/kajakansvarig vid skador eller risk för skador på bryggor, kajakställ, grindar, bommar, bom-bord (gångbar Y-del på bommen) och flöten. Medlem ansvarar för sin egen plats, dess säkerhet inklusive att bommarna inte har gamla förtöjningslinor och fjädrar. Båtarna skall vara förtöjda på ett säkert sätt i bommarna och inte i bryggorna. Om du ser att en båt har en dålig förtöjning eller att någon skada skett på en båt skall du givetvis kontakta båtägaren, eller hamnkapten, bryggfogde. Vid bristande förtöjning som orsakar skada på annan båt, brygga eller bommar kan medlem hållas ansvarig och depositionen användas för att åtgärda eventuella skador. Kajaker skall förtöjas så att de inte riskerar att blåsa ner från sin uppläggningsplats, speciellt viktigt i samband med de kraftiga vindar gränsande till storm som uppkommer vintertid. Samma regler gäller för ev kanoter eller SUP-bräda.
 10. Sjunkande båtar: Vid bristande sjösäkerhet som orsakar att båten sjunker svarar ägaren för alla eventuella skador på bommar, material, andra båtar samt eventuella miljöskador, bärgningskostnader mm. Det åligger båtägaren att omedelbart vidta åtgärder för att ytterligare skada inte skall ske, att kontakta sitt försäkringsbolag, bärgare och i förekommande fall räddningstjänst. Vid olje, bensin eller diesel läckage ring räddningstjänsten på telefon 112, eller kontakta styrelsemedlem för bedömning av omfattning.
 11. Säkerhet vinterförvaring: Medlem ansvarar att stöttor/pallning är dimensionerade och ändamålsenliga utifrån båtens storlek och att ställningar med täckningsmaterial är ordentligt förankrat för att klara påfrestningar från väder och vind men också för att trygga säkerheten för arbetslaget som hanterar sjö- och torrsättning. Rådgör med varvschefen om du är osäker. Lämna inte hälsofarliga ämnen som tex färg, rengöringsmedel, kylarglykol mm obevakat.
 12. Säkerhet området: Det är viktigt att komma ihåg att det är en båtklubb, och ingen allmän plats. Medlem ansvarar för sina barn och gäster, även vid utlåning av nycklar till barn eller gäster, och dessa ansvarar i sin tur för sina gäster (barnens kompisar tex). Medlem ansvarar för att informera familj och gäster vad som gäller inom båtklubbens område. Tänk på att det kan finnas farliga föremål inom området, som tex hälsofarliga föremål eller ämnen (båtfärg, spikar mm), att det är inte tillåtet att bada från bommar eller andras båtar, klättra på grindar etc. Detta dels för att det kan bli skador, men också  för att man kan skada sig. Säg till om du ser något som är farligt, eller ta initiativ och åtgärda själv.
 13. Nycklar till området lämnas endast ut till medlem registrerad i medlemssystemet BAS.
 14. Miljö: Skogsviks Båtklubb ligger i ett naturskönt men känsligt område i Edsviken. Som medlem förbinder du dig att följa klubbens miljöpolicy, som du hittar på hemsidan under ”Miljöfrågor”
 15. GDPR: Enligt GDPR måste klubben ha en Personuppgiftspolicy, genom att acceptera medlemskap i klubben accepterar du att dina uppgifter hanteras i enlighet med denna policy, publicerad på hemsidan under menyval GDPR.

Båtplatser vid kaj eller brygga samt vid vinterförvaring.

Båtplats sommar och vinter – Under perioden 15 mars tom 31 december får båtarna ligga i vattnet. Det är inte tillåtet att ha båt i i vattnet vid klubben efter isläggningen och använda sk strömbildare för att hålla isfritt runt båten. Under perioden 1 september tom 30 maj får båtar vara upplagda på hamnplan, på bokad och av varvschefen anvisad plats, sk vinterförvaring.

Under perioden 1 juni tom 31 augusti får endast kajaker och jollar, tidsbegränsad tillfällig uppläggning av båt för reparation eller översyn, samt lagring av uppläggningsmaterial inklusive båttrailer förvaras på varvsplan. 

Tilldelning av båtplatser

Våra förtöjningsplatser är i första hand avsedda för båtägare hemmahörande i Danderyd. Vi tillämpar följande regelverk för tilldelning av båtplatser:

 1. Medlem med ordinarie medlemskap och förtöjningsplats för båt som önskar byta till annan bredd på båtplats tilldelas plats före kö-medlem.
 2. Kömedlem tilldelas plats när det blir ledig båtplats utifrån sitt ködatum.
 3. Medlem som lämnat sin båtplats och kvarstår som medlem i klubben behåller sin ursprungliga ködatum, och kan efter anmälan åberopa detta datum för att tilldelas plats. Läs mer om detta under fliken Båtplatser.
 4. Kommuninnevånare går före icke-kommuninnevånare.

Vid tilldelning av platser så kontaktas den som ligger högst upp i vår kölista via mail. Vid uteblivna svar kontaktar vi nästa kömedlem. Om du blir erbjuden en plats så kan du välja att tacka nej och behålla din köplats.

Vill du byta plats med någon annan i klubben går det bra efter godkännande av klubben. Medlem svarar själv för att kontakta annan medlem att byta plats med.

Det är normalt inte möjligt för en medlem att överlåta en båtplats till en annan person, inte ens i det fall medlemmen samäger en båt med andra personer, eller inom familjen. Eventuella undantag beslutas av styrelsen.

Obs, styrelsen äger alltid rätt att fördela båtplatserna efter lämplig båt, samt att vid behov fördela om platserna.

Uppsägning av båt- kajakplats

Om du som medlem inte vill ha kvar din sommarplats så skall du via detta formulär meddela hamnkapten detta senast 30 april. Om detta inte görs så debiteras du för kommande sommarplats. Ange samtidigt om önskar kvarstå som medlem i klubben eller lämna klubben helt.  Om du väljer att kvarstå som medlem så behåller du ditt ködatum varvid du kan få företräde till en ny båtplats enligt reglerna för tilldelning av båtplats. Läs mer om detta under fliken Båtplatser.

Byte av båtplats

Om du som medlem har för avsikt att byta båt som kräver en annan bredd mellan bommarna måste du kontakta hamnkapten i god tid. Klubben kan ej i förväg garantera plats vid byte mot en båt som kräver annan platsbredd.

Andrahandsuthyrning – outnyttjad båtplats

Utgående från den brist på båtplatser som finns i kommunen är utgångspunkten att det ska finnas båtar på båtplatserna, och att outnyttjad båtplats skall lämnas tillbaka till klubben. I den mån båtplats inte nyttjas gäller upplysningsplikt till klubben. Se även punkt 3 ovan under ”Tilldelning av båtplatser”.

Om du inte hunnit köpa båt eller skall byta båt och vill sälja din egen först har du viss möjlighet att hyra ut din båtplats under max 2 år, efter godkännande av klubben. Medlem är ansvarig för betalning gentemot klubben, informationsspridning till hyresgäst och att klubbens regler följs. Överdebitering av ordinarie sommarplats får inte ske. Andrahandsuthyrning får endast ske till kömedlemmar. Andrahandshyraren skall vara registrerad i BAS och i likhet med ordinarie medlem tillse att egen båt är försäkrad med en försäkring som även täcker tredjemansskada.

Ordinarie båtplatsinnehavare är skyldig att meddela klubben  om den tänkta andrahandsuthyrningen, och invänta slutligt godkännande, samt lämna avtal och uppgifter om andrahandsuthyrningen. Se mer och finn blankett för andrahandsuthyrning under fliken Båtplatser.

Samägande

Klubben lägger sig inte i om det är flera delägare i en båt, men det är endast en medlem som har båtplats, och det är den medlemmen som skall vara registrerad som båtplatsinnehavare, och som skall stå som ägare på försäkringsbeskedet för båten. Enbart samägande ger inte heller medlemskap i föreningen. 

Information, fakturor mm skickas enbart till den medlem som är registrerad som båtplatsinnehavare. Om flera ägare nyttjar båten och båtplatsen och ges tillträde till båtklubbens område så är det den registrerade båtplatsinnehavaren som ansvarar för dessa på samma sätt som om de vore gäst till båtplatsinnehavaren, och ger dem information om vad som gäller inom klubben. 

Varvsområdet: 

Varvsområdet är området innanför staket med grindar  På varvsplan finns plats för vinterförvaring, och möjlighet att sjösätta via trailerramp, plats för trailers, kajaker och segeljolle. All förvaring på varsvplan regleras av varvschefen alternativt klubbmästaren.

Vinterförvaring

Plats för vinterförvaring av båt, på stöttor eller på trailer erbjuds efter överenskommelse i första hand medlemmar med båtplats i klubben, i andra hand övriga. Medlem som har haft vinterplats ett år förutsätts önska vinterplats även nästkommande år, men skall för säkerhets skull inför varje vinter bekräfta behovet till varvschefen. Utebliven bekräftelse räknas ej som uppsägning av vinterplats.  

Det är ej tillåtet att ställa vare sig båtar eller trailers på hamnplan för vinterförvaring utan godkännande av Varvschef, om så sker kan klubben ta ut extra avgifter för förvaringen.

Uppsägning av vinterförvaring

Om medlem avser att inte ha kvar sin vinterplats skall detta meddelas via detta formulär till varvschefen senast 31 augusti. Om detta inte görs så faktureras medlem för vinterplats. 

Kajaker och segeljollar

Kajaker och Segeljollar får efter överenskommelse förvaras på anvisad plats och måste vara tydligt märkta med ägarens namn. Se mer info på hemsidan under Kajakplatser.

Trailers

Trailer får efter överenskommelsemot förvaras sommartid på anvisad plats, söder om grinden, och måste vara tydligt märkta med ägarens namn och kontaktuppgift. Se mer info på hemsidan under Båtplatser.

Övrigt

Städkväll – Måndagen efter sjösättning är det obligatorisk städkväll1, då vi tillsammans snyggar till och plockar ihop på varvsplanen, bla med den klassiska spikplockningen. Obligatorisk närvaro med avprickning på lista i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Städningen brukar vara klar efter någon timma varefter klubben bjuder på korv och dricka. Styrelsen ger också en kort information om det som är på gång i klubben under sommaren och vad som finns att åtgärda där det behövs hjälp från medlemmar.

Båtar på land under sommarsäsong – Klubbens avtal med kommunen medger inte uppläggning av båtar på hamnplan under längre period sommartid. För att motverka att trasiga båtar blir liggande på land tas en avgift ut om 100 kr per dygn efter två veckor från det att båten torrsatts  och faktureras båtägaren. Detta gäller även för båtar på trailer.

Laddning av batterier– Eluttag på hamnplan och bryggor får endast användas under kortare tid och under förutsättning att båtägare har kontroll. Annan användning efter godkännande av varvschefen.

Elavgift vinterplats – I syfte att minska elförbrukningen men framförallt att för att den som förbrukar el också ska bära sina egna kostnader kommer en avgift om 100 kr per månad tas ut från de som, efter tillstånd från varvschefen, nyttjar klubbens elnät under vintersäsong.

/Styrelsen Skogsviks Båtklubb