Miljöfrågor

Miljöfrågor är ett angeläget ämne och Skogsviks Båtklubb har ambitionen att hålla en hög profil och vara en miljövänlig båtklubb, vi håller nu på att tillsammans med kommunen se över vilka åtgärder som skall genomföras inom de närmaste åren. Vi har under åren 2017, 2018 och 2019 sökt s.k LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för att genomföra miljöåtgärder, dock har ingen av ansökningarna inneburit att klubben erhållit bidrag.

I kommunens regi har under 2018 genomförts mätningar avseende föroreningar på mark- och vattenområde, en omfattande enkät avseende båtbottenfärger genomfördes under 2020 bland samtliga våra medlemmar, och under våren 2021 genomfördes en s.k. XRF mätning för att identifiera ev skadliga metallföreningar i bottenfärgen. Denna genomfördes på samtliga ca 90 båtar som förvarades på hamnplan.

Glädjande är ett stort engagemang bland våra medlemmar, nästan genomgående används numera båtbottentvätt istället för bottenmålning, och den senaste genomförda XRF mätningen visade även den på mycket bra miljövänligt resultat.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att skydda vår miljö.

Skogsviks miljöpolicy

Som PDF: SBK Miljöpolicy 2021 .

Aktuella miljöfrågor

Här håller vi på och lägger in aktuella miljöfrågor, både lokalt för klubben som information från andra organ.

Båtbottentvätt och toatömning nu också i Stocksunds hamn

Båtägare i Danderyd med omnejd kan slippa måla sina båtar med giftiga båtbottenfärger och istället bottentvätta båten i Stocksunds hamn. Dessutom kan båtens toatank enkelt tömmas i hamnens toatömningsstation istället för i havet. Två åtgärder som gör båtlivet enklare och som dessutom samtidigt kraftigt bidrar till en bättre havsmiljö.

Bottentvätta istället för att bottenmåla

Under april-maj månad varje år använder svenska båtägare ca 2 000 000 liter giftig bottenfärg för att hindra beväxning på sina skrov, men allt fler båtägare efterfrågar möjligheten att tvätta sina skrov i stället. Båtägare i Stockholms skärgård bottentvättar redan idag sina båtar regelbundet i båttvättar på Lidingö, Vaxholm, Saltsjöbaden, Ingarö Trosa och Nynäshamn. Nu kan också Stocksund läggas till listan.

Se www.boatwasher.se/karta respektive www.boatwasher.se/stocksund

Töm båttoan iland

Idag använder många båtägare skärgården till rekreation, bad, fiske och som toalett. Toalettavfallet bidrar kraftigt till övergödning av skärgården vilket ger en negativ påverkan för samtliga av de övriga aktiviteterna. Ett sätt att förhindra detta är att tömma sitt toalettavfall i en toatömningsstation. Danderyds kommun har därför för avsikt att anlägga två stationer. Den första stationen öppnar i vår och placeras liksom båttvätten vid Stocksunds båtklubb/Marina läroverket i Stocksunds hamn.  Se karta här Google Maps

Syftet med att anlägga en toatömningsstation och båtbottentvätt vid Stocksunds hamn, är att minska båtlivets belastning på havsmiljön samt att använda dem i Marina läroverkets utbildningsprogram (marinbiologi och marinteknik).

Stöttat av länsstyrelsen

Dessa två projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm och Naturskyddsföreningen i Stockholms län välkomnar satsningen.

För mer information och kontakt:

Danderyds kommun, www.danderyd.se , se kontaktlänk under ”Båtar och hamnar”