Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23.

Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23. Godkänt mätintyg för bottenfärger.

Skogsviks Båtklubb bedriver sedan 10 år tillbaka ett miljöarbete för att möta gällande och kommande miljökrav. 

De regler som gäller för att kunna genomföra en höst- och vår-rustning på ett korrekt sätt finns beskrivet på hemsidan under miljöregler. Notera speciellt vad som gäller hanteringen av slipning av skrov och hur man skall tänka kring bottenfärg. Styrelsen rekommenderar att varje medlem sätter sig in i vad som gäller på hamnplan så att vi är i linje med de gällande rekommendationer och förordningar.

Danderyds kommun arbetar mycket aktivt gentemot kommunens båtklubbar och tillsammans med Naturvårdsverket och Transportsstyrelsen har de börjat ställa krav på båtklubbarna utifrån vilka gränsvärden avseende tung-metaller som kan accepteras på kommunens mark och vattenområden.

Som tidigare har meddelats har klubben under våren 2021 genomfört en s.k. XRF-mätning på alla Vinterliggare. Mätningen var ett krav från Danderyds Kommun och genomfördes april 2021. I korta drag handlar det om att via 8 mätpunkter per båt mäta halterna av koppar, zink, tenn och bly i bottenfärgen. Mätningen utförs med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halterna av respektive metall mäts i µg /cm2.

Skogsviks båtklubb definition av en miljögodkänd båt är båt som inte är bottenmålad eller båt som är bottenmålad och genomgått xrf-mätning och där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. 

Totalt mättes 85 båtar på Skogsviks Båtklubb varav 68 var plastbåtar, fyra var av trä, 10 var aluminiumbåtar och tre var RIB-båtar. De riktlinjer/gränsvärden som finns i dagsläget avser förekomsten av tenn och gränsvärdet är att om något av de 8 mätpunkterna på ett båtskrov visar på ett värde över 100 µg/cm2/tenn så måste båten saneras. 

Det är högst sannolikt att det framöver kommer ytterligare sänkta gränsvärden även för andra ämnen, exempelvis koppar, som gör att kravet på sanering kommer träffa fler medlemmar och båtar.

Resultatet av den genomförda mätningen var att 5 båtar har värden som ligger över de av kommunen fastställda riktvärdena. Styrelsen kommer att kontakta dessa ägare separat för att säkerställa att de saneras enligt uppsatt och rekommenderat regelverk. 

Styrelsen kommer även att kontakta de nytillkomna Vinterliggarna och existerande medlemmar men med nya båtar och begära att de inkommer med ett godkänt XRF-protokoll inför torrsättningen 2022. 

För att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan måste saneringen genomföras under säsongen 2022 och vara klar innan torrsättning hösten 2022. 

Styrelsen har beslutat att inte tillåta att någon sanering genomförs på hamnplan utan hänvisar till de varv och andra godkända entreprenörer som finns i kommunen samt i grannkommunerna. Motivet till detta beslut är dels klubbens läge mitt i ett villaområde, dels att vid tidigare miljöinspektioner har det konstaterats att Skogsviks båtklubb redan har en hög föroreningsnivå i både mark och grundvatten och är därmed klassad som riskklass 1.

Således om en konsekvens av kommunens skärpa miljöreglerna har Styrelsen beslutat följande;

 1. Att alla båtar som är/kommer att bli Vinterliggare skall uppvisa ett godkänt XRF protokoll – de båtar som låg på klubben vid mätningen under mars 2021 behöver inte sända in ett intyg, då vi redan har en dokumenterad mätning. Om en medlem har bytt båt måste den dock mätas och ett godkänt protokoll sändas in inför torrsättningen 2022.

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.                   

 • Att medlemmar som har erhållit en vinter-plats hösten 2021 måste under säsongen 2022 XRF-mäta sin båt och översända ett godkänt protokoll till Klubben för att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan under säsongen 2022/2023. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

 • Att alla båtar som kommer att nyttja båtklubbens sommarplatser 2023 och framåt måste inför sjösättning våren 2023 uppvisa ett godkänt XRF-protokoll. Det gäller således även om man vinter förvarar sin båt på annan plats än hamnplanen. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

Styrelsen vill även att flagga för att Danderyds kommun kommer inom ett par år att skärpa det riktlinjer / gränsvärden som gäller för koppar, zink och bly. 

Styrelsen starka rekommendation är att man som medlem redan nu planerar in hur man skall kunna möta de nya kraven under de kommande åren. 

Styrelsens rekommenderar att om man vara Vinterliggare april 2021 kontaktar Happy Boat på nedan adresser och begär ut sitt eget testprotokoll. Kostnaden är 300 kr + moms, se nedan för faksimil. Certifikatet kan betraktas som en värdehandling och kommer med stor sannolikhet att krävas vid en eventuell framtida försäljning av båten.

HappyBoat AB, Trosa  www.happyboat.se  073-6600011, E-mail: britta.eklund@happyboat.se

Har ni eventuella frågor och funderingar ring eller kontakta ordf Patrick Wallberg Miljöansvarige Martin Fors.

Årsmöte 9:e November kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 9:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas.

 1. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justeringspersoner
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Klubbens ekonomi 
  1. Fastställande av Årsredovisning
  2. Budget för kommande år
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av kostnadsersättningar
  1. Arvoden 
 9. Val av ordförande (redan vald för detta år)
 10. Val av Styrelseledamöter och suppleanter
  1. Vice Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Hamnkapten
  4. Miljöansvarig/klubbmästare
  5. Matrikelansvarig (fyllnadsval)
  6. Suppleant
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av övriga funktionärer och kommentarer
  1. Valberedning
 13. Fastställande av avgifter
 14. Motioner
  1. Förslag på inköp av lånekajaker till klubben för medlemmar att nyttja
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar 

Fika kommer serveras så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 3 november:ordforande@skogsviksbatklubb.se

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Vinter – upptagningsdags – Kontrollera …..

Det är snart upptagning, i höst som vanligt.

Flexibiliteten är mindre än vanligt, ett stort antal nya sommarplatser innebär att det blir trängre på hamnplan.

Mailet är skickat till de som är registrerade för vinterplats. För planeringen av hamnplan:

A. Kontrollera, omgående, i BAS-systemet att uppgifterna om din båt är korrekta.

B. Vid ev ändringar; registrera det i BAS-systemet.

C. Vid ändring som gäller byte till eller från upptagning med trailer, meddela varvschefen via mail. 

D. Beställ tid för båtbottentvätt i god tid. T.ex. är både  Stocksund och Islinge öppna. Båt med biocidfärg får inte tvättas på hamnplan. Tvätt på hamnplan är endast tillåten för båtar utan bottenfärg eller de med giftfri bottenfärg.

Mvh, Skogsviks båtklubb, varvschef

Obs, HÄMTA NYCKLAR NU! Nya lås och nycklar!

På förekommen anledning skickas information om status vad gäller nya nycklar och lås till klubben.

Som samtliga medlemmar informerades om vid utdelningstillfällena av mig personligen så skulle de gamla nycklarna behållas tills dess att samtliga låscylindrar till klubben är utbytta. Hitintills är endast låscylindrarna utanför hamnområdet utbytta då det inte fanns några lås på de nya grindarna och jag bedömde det som viktigt att våra båtar skulle vara inlåsta i samband med sjösättningen. 

Låscylindrar till hamnområdet inklusive klubbhus och toaletter är alltjämt försedda med de gamla låscylindrarna men kommer att byta ut denna vecka (förmodligen under morgondagen). 

162 medlemmar har hitintills kvitterat ut sina nya nycklar. Det innebär att cirka 50 medlemmar inte kvitterat ut sina nycklar under de fyra tillfällen som tidigare annonserats.

Jag kommer således dela ut de resterande nycklarna imorgon onsdag den 5:e maj mellan 18:00-19:00 samt nu på lördag 8/5 och söndag 9/5 mellan 09:00-10:00. Utdelningen sker utanför hamnplanen.

Mvh
Lars

Sjösättning 1:a maj

A. Sjösättning lördag 1 maj start 07.00
B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 28 april. Last in first out.
C. Trailerrampen klar.
D. Nya bryggor får användas from onsdag 28/4 .
E. Städning hamnplan måndag kväll 3 maj, eller under veckan . Container finns. Ej miljöfarligt etc.
F. COVID 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 1 maj

Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 28 april. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 28 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut).

Trailerrampen, den nya, är färdig att använda.

Bryggorna C och D, de nya, måste besiktigas av kommunen innan de får användas. Separat meddelande när det är genomfört.

Även i år är allt annorlunda då Covid 19 fortfarande härjar. Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande.

Cafeterian är öppen från kl 07.00, man kan inhandla dryck, smörgås, korv etc på samma sätt som vid upptagningen.

Toaletten är stängd.

Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter 3 maj. Du ansvarar för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

 1. Betalning: Du bör ha fått en faktura från klubben som du redan har betalt. Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
 2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. 
 3. Täckningsmaterial m.m. läggs undan på markerad plats när båtarna på det området har sjösatts.
 4. Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
 5. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
 6. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst.
 7. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 
 8. Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 3/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 3/5 till 10/5 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Nya lås och nycklar

Du behöver byta dina nycklar till klubben, Utdelning av nycklar kommer att ske utanför klubbstugan vid fyra tillfällen; den 24-25/4 mellan 10:00-12:00, den 30/4 mellan 10:00-12:00 samt vid sjösättning mellan 09:00-10:00

I samband med den generella upprustningen av klubbens bryggor mm så kommer också ett nytt låssystem att monteras. Det innebär att vi alla också kommer få nya nycklar. En nyckel kvitteras ut på plats i utbyte mot existerande nyckel och om man vill ha en extra nyckel så kan den erhållas mot en kostnad om 250 kronor. Betalning görs via Swish på plats. Vi vill uppmana samtliga medlemmar att så tidigt som möjligt kvittera ut sina nya nycklar då det på sjösättningsdagen är så pass hektiskt som det är. Nya låscylindrar kommer att monteras kort efter sjösättningen. Vid frågor, kontakta Lars Eriksson.0762-11 59 30

Nya Bryggor, Nya Platser

Bästa Sommarplats innehavare.

God fortsättning ! Arbetet i vår vik rullar på enligt tidplan, lagom till säsong är allt klart. Bryggor, el, vatten etc. är under uppdatering för framtiden.

Hamnkaptenen har justerat om en del bland båtplatserna. En del har haft önskemål och några har behövts flyttas. Så din uppgift som medlem är att nu gå in i BAS.

Dels kontrollera alla dina uppgifter, men framför allt kolla vart din båtplats är så du vet vart du ska förtöja i vår. Du hittar din nya båtplats i BAS under förvaring.

I PDF under fliken ”Båtplatser” framgår den nya numreringen samt även platsens bredd och längd på bom. Kolla att du har ”lagom” storlek på din plats. Båtens bredd plus 40-50 cm är ”lagom”. De nya platserna har fasta bredder och är numrerade efter bryggorna. I BAS heter de  ”Båtplats Brygga A:xx, B:xx, C:xx, D:xx eller Exx, eller Båtplats Kaj:xx”.  

Den gamla båtplatsen ligger fortfarande kvar i systemet, så bli inte förvirrad om du ser två båtplatser för din båt. 

Har du frågor eller funderingar maila till hamnk.sbk@gmail-com före den 20/1 2021

Har du problem med att logga in i BAS, eller undrar över hur du uppdaterar dina uppgifter, börja med att titta i instruktionen som du hittar på vår hemsida, bredvid inloggningen till BAS, annars kontakta Tomas Ward, tomas.ward@telia.com

Inför säsongen 2021 behöver klubben 8 st Bryggansvariga/Bryggfogdar.

Se separat utskickad PDF.

Väl mött

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Ps, för de som även har en kajak – även ni kommer se en ny plats ”Kajakplats i kajakställ” förutom den plats ni är van att se.  Mer info kommer  senare i separat mail från Joakim, ansvarig Kajaksektionen

Årsmöte Skogsviks Båtklubb 1:a december

Välkommen till Skogsviks båtklubbs årsmöte

Som bekant beslutade styrelsen, med anledning av den ökade smittspridningen av Corona i Stockholm, FHM råd om att avstå från möten samt önskemål från medlemmar som anmält sig till årsmötet, att flytta fram tidigare annonserat årsmöte och överväga alternativ för genomförande. 

Styrelsen har vid extra styrelsemöte beslutat att årets årsmöte kommer att genomföras digitalt med hjälp av plattformen Teams. För att delta i årsmötet krävs en anmälan. De som anmäler deltagande kommer dagarna innan årsmötet att få ett mail, med en öppen uppkopplingslänk och instruktioner.

Att genomföra mötesverksamhet distribuerat är som alla förstår mer komplicerat än att göra det med fysisk närvaro. Därför kommer styrelsen försöka hålla årets årsmöte så enkelt som möjligt vilket vi ber om överseende med. Skulle behov föreligga finns möjlighet att, när pandemin lagt sig, genomföra ytterligare ett allmänt möte. 

Skulle tekniken av någon anledning inte fungera och årsmötet därför inte blir beslutsmässigt har styrelsen beslutat om att planera för ett reservalternativ där ett minimalt antal närvarande deltagare kommer att medges och istället uppmuntra nyttjande av fullmakter. Detaljer för genomförande kommer att gå ut om reservalternativet måste realiseras. Agenda och underlag kommer i så fall dock vara desamma. Vi håller tummarna för att allt går bra med det digitala mötet.

Årsmötet genomförs: 201201 kl 1900-2100

Anmälan görs senast 201122 till patrick.wallberg@gmail.com och aliasdana@gmail.com

(Reservalternativ för årsmötet genomförs: 201207 kl. 1900-2100 i Danderydsgården alternativt Smedjan).

Underlag för mötet bifogas och utgörs av:

·       Agenda/föredragningslista

·       Förslag uppdaterade stadgar – I utkastet är text som föreslås tas bort genomstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

·       Verksamhetsberättelse

·       Årsredovisning 2019-2020

·       Budget 2020-2021

Samtliga Bilagor och kallelsen är skickad via mail

Med vänlig hälsning

Styrelsen