Nya Bryggor, Nya Platser

Bästa Sommarplats innehavare.

God fortsättning ! Arbetet i vår vik rullar på enligt tidplan, lagom till säsong är allt klart. Bryggor, el, vatten etc. är under uppdatering för framtiden.

Hamnkaptenen har justerat om en del bland båtplatserna. En del har haft önskemål och några har behövts flyttas. Så din uppgift som medlem är att nu gå in i BAS.

Dels kontrollera alla dina uppgifter, men framför allt kolla vart din båtplats är så du vet vart du ska förtöja i vår. Du hittar din nya båtplats i BAS under förvaring.

I PDF under fliken ”Båtplatser” framgår den nya numreringen samt även platsens bredd och längd på bom. Kolla att du har ”lagom” storlek på din plats. Båtens bredd plus 40-50 cm är ”lagom”. De nya platserna har fasta bredder och är numrerade efter bryggorna. I BAS heter de  ”Båtplats Brygga A:xx, B:xx, C:xx, D:xx eller Exx, eller Båtplats Kaj:xx”.  

Den gamla båtplatsen ligger fortfarande kvar i systemet, så bli inte förvirrad om du ser två båtplatser för din båt. 

Har du frågor eller funderingar maila till hamnk.sbk@gmail-com före den 20/1 2021

Har du problem med att logga in i BAS, eller undrar över hur du uppdaterar dina uppgifter, börja med att titta i instruktionen som du hittar på vår hemsida, bredvid inloggningen till BAS, annars kontakta Tomas Ward, tomas.ward@telia.com

Inför säsongen 2021 behöver klubben 8 st Bryggansvariga/Bryggfogdar.

Se separat utskickad PDF.

Väl mött

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Ps, för de som även har en kajak – även ni kommer se en ny plats ”Kajakplats i kajakställ” förutom den plats ni är van att se.  Mer info kommer  senare i separat mail från Joakim, ansvarig Kajaksektionen

Årsmöte Skogsviks Båtklubb 1:a december

Välkommen till Skogsviks båtklubbs årsmöte

Som bekant beslutade styrelsen, med anledning av den ökade smittspridningen av Corona i Stockholm, FHM råd om att avstå från möten samt önskemål från medlemmar som anmält sig till årsmötet, att flytta fram tidigare annonserat årsmöte och överväga alternativ för genomförande. 

Styrelsen har vid extra styrelsemöte beslutat att årets årsmöte kommer att genomföras digitalt med hjälp av plattformen Teams. För att delta i årsmötet krävs en anmälan. De som anmäler deltagande kommer dagarna innan årsmötet att få ett mail, med en öppen uppkopplingslänk och instruktioner.

Att genomföra mötesverksamhet distribuerat är som alla förstår mer komplicerat än att göra det med fysisk närvaro. Därför kommer styrelsen försöka hålla årets årsmöte så enkelt som möjligt vilket vi ber om överseende med. Skulle behov föreligga finns möjlighet att, när pandemin lagt sig, genomföra ytterligare ett allmänt möte. 

Skulle tekniken av någon anledning inte fungera och årsmötet därför inte blir beslutsmässigt har styrelsen beslutat om att planera för ett reservalternativ där ett minimalt antal närvarande deltagare kommer att medges och istället uppmuntra nyttjande av fullmakter. Detaljer för genomförande kommer att gå ut om reservalternativet måste realiseras. Agenda och underlag kommer i så fall dock vara desamma. Vi håller tummarna för att allt går bra med det digitala mötet.

Årsmötet genomförs: 201201 kl 1900-2100

Anmälan görs senast 201122 till patrick.wallberg@gmail.com och aliasdana@gmail.com

(Reservalternativ för årsmötet genomförs: 201207 kl. 1900-2100 i Danderydsgården alternativt Smedjan).

Underlag för mötet bifogas och utgörs av:

·       Agenda/föredragningslista

·       Förslag uppdaterade stadgar – I utkastet är text som föreslås tas bort genomstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

·       Verksamhetsberättelse

·       Årsredovisning 2019-2020

·       Budget 2020-2021

Samtliga Bilagor och kallelsen är skickad via mail

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsmötet flyttas till nytt datum

Pga FHM rekommendationer ang Coronavirus så kommer vi att flytta årsmötet, till ett nytt datum i början av december. Vi återkommer, men mötet planerat till tisdag den 10:e är alltså inställt.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Skogsviks Båtklubb 2021

Nu är resan påbörjad med nya bryggor, sjösättningsramp etc.

Bryggor och delar av hamnområdet är arbetsplats. Obehöriga äga ej tillträde. Fram till jul görs ramp och infart, vilket medför ingen eller mycket liten möjlighet att åka in med bil. Till fots går bra om vinterliggare vill titta till sin båt. Kajaker får sjösättas på brygga A.

Vänligen respektera kommunen och entreprenörens krav/villkor.

Med Vänlig Hälsning Styrelsen Skogsviks båtklubb.

Årsmöte 10 november kl 19

Välkommen till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 10:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet. 

Med anledning av Covid-19 så förbehåller sig styrelsen rätten att begränsa antalet deltagare, utöver styrelsen, till tjugo. De först anmälda tjugo medges deltagande. Baserat på erfarenhet torde denna gränsdragning inte utgöra ett problem då närvaron vid årsmötet de fem senaste åren legat på ca fem till åtta, utöver styrelsen, utom 2019 då tolv medlemmar, utöver styrelsen, deltog.

Nedan ligger utöver agenda för årsmötet även utkast till uppdaterade stadgar. En av agendapunkterna är beslut om uppdatering av stadgar. I utkastet är text som föreslås tas bort överstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 3 november: patrick.wallberg@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Agenda: 78523_201110_Arsmote_SBK

Förslag Uppdatering av Stadgar: 78523_201110_STADGAR_SBK_2020

Begränsningar ang. Trailerbåt

P.g.a arbetet med bryggor och trailerramp/infart, så gäller följande för båtar på trailer. Se tidigare infobrev.

1. Mellan 13 oktober och början april kan man inte köra in eller ta ut trailerbåtar. Inte garanterat. Tidsschemat för arbetet styrs bl.a. av väder.

2. Ni kan köra in båtar redan nu på norra hamnplan. Se preliminär skiss. Området är mindre än normalvintrar, så var noga med att hålla korta avstånd mellan båtarna. Axelbredd.

Det gäller endast båtar kortare än 6,3 meter. Fyll på enligt pilen. 18 båtar. Möjligen några fler.

Endast tre rader/6 båtar enligt skiss. Gränsen är dessutom den röda linjen i gruset.

3. Efter upptagning fram till 13 oktober(möjligen något längre) finns platser på resten av hamnplan.

4. En konsekvens blir också att man inte kommer att kunna köra in bilar på hamnplan. T.ex. båtmekaniker. Hamnab har lovat att det ska finnas åtkomst gående.

5. Och sist. BÅTEN SKA VARA MÄRKT, SYNLIGT med namn o telefonnr. Omärkta båtar har orsakat mycket onödigt arbete. Vi måste kunna komma i kontakt med ägare utan att riva täckning eller gissa oss fram.

Och ja, det är sent med denna information. Delvis beroende på kravställning från kommunen enligt infobrev. Vi hoppas att det inte kommer att bli för stora problem för er.

Mvh

Styrelsen, SBK

Information ang. arbete SBK

Hej 

Snart är det dags för årets torrsättning, närmare bestämt 3 oktober. Två till tre veckor senare kommer Hamnab att påbörja arbetet med upprustningen av bryggor med mera. Med anledning av detta vill styrelsen passa på att informera om vad vi vet idag om vad detta innebär. 

Brygga C och D, dvs de två äldre långa bryggorna kommer att bytas och förlängas med ca 20 meter och kommer därmed att bli ca 70 meter vardera. Samtidigt kommer brygga B att bytas eftersom denna är i dåligt skick. Brygga B är den lilla brygga som ligger mellan kajplatserna och rampen.

I samband med bryggbytet kommer vi också att passa på att byta y-bommar och standardisera måtten för att förenkla hanteringen av båtplatser. Vidare kommer landfästen att åtgärdas och nya grindar troligen monteras. Vi planerar också att fixa till rampen genom att lägga ut cementelement samt fixa till kajakbryggan. Med det kommer vi att ta bort den gamla rostiga rälsen som ligger i vattnet.

När väl arbetet är klart kommer vår hamnanläggning vara väldigt fin men arbetet kommer tyvärr att under en period medföra vissa negativa konsekvenser. 

Hamnab har strikta förordningar att följa från kommunen, bland annat för att kunna garantera säkerhet för människor, utrustning och egendom. Hela hamnen och allt vatten kommer att vara en byggarbetsplats från det att arbetet påbörjas, med därtill gällande regler. Hamnab kan idag inte utlova en tidpunkt när allt ska vara klart men de har en ambition om att bli klara innan vintern.

I och med att Hamnab räknar med att komma igång två till tre veckor efter upptagning bedömer styrelsen att alla båtar som ska placeras på hamnplan måste vara på plats 13 oktober och att brygga B, C och D måste vara tomma.  Brygga A, E och Kajen kan nyttjas ytterligare en tid men då endast efter godkännande av varvschef eller hamnkapten. 

Från det att arbetet påbörjas kommer all plats där det inte står båtar uppställda för vintern att betraktas som arbetsplats och spärras av med band eller, där det är extra känsligt, med kravallstaket. Man kommer kunna gå in på hamnplan men tillgängligheten kan komma att vara begränsad från tid till annan.

Båtar kommer under arbetet inte få ligga på bryggorna eller på vägen ner till rampen. Det kommer heller inte vara tillåtet med båtar som åker om kring i hamnen under tiden som arbete pågår. 

Eftersom vattenarealen blir byggarbetsplats så betyder det att rampen inte kommer kunna användas när arbetet kickar igång varför man istället får använda kommunens övriga öppna ramper.

Delar av parkeringen uppe på vägen kommer också att spärras av och i och med det kommer det att finnas liten eller ingen plats att parkera på.

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

Skogsviks båtklubb

Kontrollera och uppdatera

Kontrollera och Uppdatera din medlemsinformation, kontakt och båtuppgifter! 

Bäste medlem, vi gör nu ett utskick till samtliga medlemmar i Skogsviks Båtklubb oavsett om ni har båtplats, har båt eller kajak, trailer, sommar eller vinterplats, eller står i kö för att få båtplats. Vi är drygt 260 personer inskrivna som medlemmar, inklusive de som står i kö för att få båtplats. 

I samband med att vi genomförde en enkät avseende båtbottenfärger hos de som hade båtplats så såg vi ett stort behov hos medlemmarna att själv kunna kontrollera och uppdatera sina uppgifter så nu finns instruktioner hur du själv kan kontrollera dina uppgifter i vårt medlemssystem BAS och uppdatera dem! Gäller alltså alla som är medlemmar ! 

Beträffande enkäten för båtbottenfärger, har vi nu fått in drygt 90 % av enkätsvaren och väntar på de sista svaren. Väldigt bra så långt, snart blir det 100%! 

Också väldigt roligt att så många (över 110 stycken) av de som svarat på enkäten ville ha inloggningsuppgifter till medlemssystemet BAS.  Där kan (ska) du själv se och uppdatera dina kontaktuppgifter, (som ny mail, adress, telefon), du kan uppdatera dina båtuppgifter (om du bytt båt, inte har någon båt, eller det helt enkelt står fel uppgifter av någon anledning), uppdatera din försäkringsinformation (bytt försäkringsbolag, försäkringsnummer, eller det saknas uppgifter helt).  

Du ser också ditt medlemsnummer, din båtplats, trailerplats, kajakplats…  och du ser dina fakturor, både betalda och obetalda. 

Vi är nu så många i klubben att  vi kommer att lägga över ansvaret helt och hållet på den enskilde medlemmen att själv hålla sina uppgifter aktuella, och uppdatera detta via Inloggning till BAS.  Enklare, säkrare och tryggare för alla! 

Vi vet att det är ett ganska stort antal medlemmar som i enkätsvaren skrivit att de bytt båt, sålt båten skall köpa ny båt, eller i övrigt ändrat båtuppgifterna, har nya kontaktuppgifter, ny försäkring osv.  Vi i styrelsen skulle naturligtvis kunna sätta oss och knacka in dessa uppgifter, men det är ju bättre att ni själva gör det, genom att logga in och uppdatera i BAS.  Enklare, säkrare och tryggare!  OBS, även kö-medlemmar kan logga in och uppdatera sina uppgifter.

Vi kommer att ta bort möjligheten att uppdatera uppgifter genom att skicka mail till styrelsen, lämna ändringar i samband med sjösättning/torrsättning, eller lämna uppgifter vid faktureringen!  

Sättet att hålla sina uppgifter aktuella blir att medlem själv uppdaterar i BAS!

Hur gör man då ?  Vad har jag för inloggning, var hittar jag inloggningen ? 

Du hittar inloggningen på vår hemsida, scrolla nedåt så kommer du till båtunionens logga, och texten MEDLEMSSYSTEM BAS. Klicka på ”inloggning”

  • Har du ett lösenord så loggar du in genom att ange ditt användarnamn/mailadress och lösenordet… 
  • Har du inte ett lösenord så fyller du i din mailadress under ”glömt lösenord?” och får ett mail med en länk så du kan återställa lösenordet…

Titta gärna i den instruktion som du hittar på hemsidan bredvid inloggningen.

Fungerar inget av detta, tex för att du inte kommer ihåg den mailadress som är registrerad i BAS, så mailar du Tomas Ward (tomas.ward@telia.com) med ditt namn och en aktuell mailadress som du vill använda i BAS, så lägger jag in den mailadressen och genererar ett nytt lösenord till dig som du får via mail (på den uppgivna mailadressen)  och sedan kan du ändra till ett eget lösenord, enkelt eller hur? 

När man väl loggat in så borde det vara självförklarande hur man uppdaterar,  titta gärna i instruktionen vid inloggningen, och om det inte i alla fall fungerar eller du har frågor,  maila mig så skall jag försöka hjälpa till… Kan dock dröja ett tag pga jobb och semester.

Tack på förhand ! 

// Tomas, För styrelsen Skogsviksbåtklubb, 4 juli 2020.