Sjösättning 6 maj, start 07.00

A. Sjösättning lördag 6 maj start 07.00. Café Skogsvik öppet. Det tar ca 4 timmar om allt går bra. 

B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 4 maj. Separat utskick.

C. Sjösättningsordning, omvänd ordning från upptagningen.

    1. Båtar vid närmast kajen först.

    2. De större båtarna vid trästaketet därnäst

    3. Sedan hamnplan söderut, start med båtar närmast sjön.

D. Inför lyftet:

– Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget.

– Märk upp på båten var slingen ska ligga (tejpbit eller liknande)

E. Flytta ihop bockar och täckningsmaterial åt sidan så att de inte utgör snubbelrisk.

F. Täckningsmaterial m.m. läggs sedan undan på markerad plats efter att båtarna på det området har sjösatts.

G. Städa upp kring egen båtplats.  Eget skräp/färgrester/batterier etc. tas bort och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

H. Städkväll måndag 8/5. Städning hamnplan, ut med slangar på bryggor, ..

Viktigt; Är att du uppdaterar BAS-systemet om du har ändrade båt,kontakt- och försäkringsuppgifter Båten ska vara är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.

Skogsviks Båtklubb

Sjösättningsgänget

Sjösättning Viktigt Trailers

Nu är det dags för sjösättning igen, nedan finner ni viktig info angående trailer som måste tas bort från hamnplanen. Övrig info kommer inom kort.

Hejsan. Utrymningsinfo för er som har båt på trailer/trailer på hamnplan. 

5 maj, fredag nästa vecka, ställs två kranbilar(storlek STOR) in på hamnplan. Samtliga trailerbåtar och trailers ska då vara borttagna.

1-4 maj. Beroende på var båten står, gäller olika senaste datum. Principen SIST IN, FÖRST UT. SE BIFOGAD SKISS. Står någon annans trailer i vägen, kontakta ägaren (alla trailers är givetvis märkta).

STÄDA kring den egna uppställningsplatsen. Lämna inget skräp på hamnplan, det gäller även batterier och olja.

Kolla hjulen i god tid. Ett antal har dåligt med luft/punktering.

Om man har bokat trailerplats under sommaren, kan trailern ställas in EFTER städkvällen har genomförts, dvs efter MÅNDAG KVÄLL, 8 maj. Börja längst söderut, håll litet avstånd till bredvidliggande trailer. Blockera inte inpassering till bryggor och kajer.

TRAILERS PÅ HAMNPLAN SKA VARA MÄRKTA, namn och telefonnummer.

STÄDKVÄLL/ARBETSKVÄLL, gemensam, Måndag 8 maj. 

MVH/Skogsviks båtklubb, sjösättningsgänget.

Årstämman 2022 samt info

En sammanfattning av årsstämman 2022 finns nu inlagd på vår hemsida, liksom den verksamhetsberättelse som genomgicks på stämman. Ni hittar den här

Vi har även skickat ut ett mail till alla i klubben och de som står i kö med info inför årets båtsäsong, bla uppdatera er mail adress och andra uppgifter i medlemssystemet BAS.

Årsmöte den 8 november kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslistakommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Kassör

Matrikelansvarig

Varvschef

Kanotansvarig

Suppleant

13. Val av revisor och suppleant

14. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

Valberedning

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

• Nya intäkter

17. Övriga frågor

• Nytt klubbhus

• Kran är inbokad till första lördag i maj (6/5) 2023 för sjösättning.

• Jubileumsbok – Skogsviks Båtklubb 75 år

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 30 oktober på adress: ordforande@skogsviksbatklubb.se

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Sjösättning den 14 maj, kl 07.00

Sjösättningen närmar sig, vi börjar som vanligt kl 07.00 norrifrån, och Cafe´t öppnar också 07.00. Kolla er mail så ni betalar sjösättningsavgiften innan den 14:e // Vi ses 😀

Trailers

1. Last in, first out. Raderna längst ut ska vara borta senast tisdag 10/5. Raderna innanför tas bort senast onsdag 11/5 och resterande trailerbåtar ska ha lämnat hamnplan torsdag 12/5.
2. Trailers som har sommarplats får ställas tillbaka först EFTER städdagen, dvs måndag kväll 16/5. MÄRKTA med namn+telnr.
3. Städa upp på vinterplatsen, inget lämnas kvar.

Tomma trailers placeras på hamnplanen (efter städkvällen) med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och vara anmälda till klubben.

Övrigt att tänka på:

Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 

Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 16/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 16/5 till 23/5 kommer det stå en container på hamnplan. 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat, däck eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Sjösättningen flyttad till 14:e maj

Bäste klubbmedlem.

Sjösättningen blir i år förskjuten en vecka och blir lördagen den 14 maj.Tyvärr fanns det ingen kran med chaufför till den tilltänkta dagen.

Vi börjar som vanligt norr ifrån, cafét är öppet från 7,00

Mer information kommer.

Men innan sjösättning finns det en del som behöver fixas.

Så styrelsen kallar till arbetsdag, Lördag 7/5 mellan 10-14.

Det som ska fixas är bland annat; 

Göra rent/såpa behandla brygga A och E samt flotten vid nya rampen.

Serva/måla lyftkranen på hamnplan. Fixa flaggstången.

Väl mött

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Moms, fakturering och BAS.

Moms; Skatteverket har efter granskning bedömt att vår båtklubb är Moms- och skattepliktigt, vilket innebär ett klubben kommer att lägga moms på avgifterna. Medlemsavgifter berörs inte av detta utan enbart platsavgifter för båt och kajak. Avgifterna på hemsidan är uppdaterade till att nu inkludera moms. Styrelsen har genomfört en sänkning av avgifterna innan momsen läggs på, så den reella kostnadsökningen för medlemmarna blir ca 12,5 % istället för 25%. Läs mer i separat utskick som skickats via mail.

Fakturering; Fakturering av avgifterna kommer att ske snarast, så tänk på att uppdatera uppgifter i BAS så fort ni kan. Önskar ni säga upp medlemskap-båtplats- eller köplats så gör det här: Uppsägning.

BAS: Som vanligt är det viktigt att det är korrekta uppgifter i medlemssystemet BAS. Kontrollera era uppgifter och gör ev uppdatering av dina uppgifter snarast.

Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23.

Viktigt – Krav för Vinterplats 2022/23. Godkänt mätintyg för bottenfärger.

Skogsviks Båtklubb bedriver sedan 10 år tillbaka ett miljöarbete för att möta gällande och kommande miljökrav. 

De regler som gäller för att kunna genomföra en höst- och vår-rustning på ett korrekt sätt finns beskrivet på hemsidan under miljöregler. Notera speciellt vad som gäller hanteringen av slipning av skrov och hur man skall tänka kring bottenfärg. Styrelsen rekommenderar att varje medlem sätter sig in i vad som gäller på hamnplan så att vi är i linje med de gällande rekommendationer och förordningar.

Danderyds kommun arbetar mycket aktivt gentemot kommunens båtklubbar och tillsammans med Naturvårdsverket och Transportsstyrelsen har de börjat ställa krav på båtklubbarna utifrån vilka gränsvärden avseende tung-metaller som kan accepteras på kommunens mark och vattenområden.

Som tidigare har meddelats har klubben under våren 2021 genomfört en s.k. XRF-mätning på alla Vinterliggare. Mätningen var ett krav från Danderyds Kommun och genomfördes april 2021. I korta drag handlar det om att via 8 mätpunkter per båt mäta halterna av koppar, zink, tenn och bly i bottenfärgen. Mätningen utförs med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halterna av respektive metall mäts i µg /cm2.

Skogsviks båtklubb definition av en miljögodkänd båt är båt som inte är bottenmålad eller båt som är bottenmålad och genomgått xrf-mätning och där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. 

Totalt mättes 85 båtar på Skogsviks Båtklubb varav 68 var plastbåtar, fyra var av trä, 10 var aluminiumbåtar och tre var RIB-båtar. De riktlinjer/gränsvärden som finns i dagsläget avser förekomsten av tenn och gränsvärdet är att om något av de 8 mätpunkterna på ett båtskrov visar på ett värde över 100 µg/cm2/tenn så måste båten saneras. 

Det är högst sannolikt att det framöver kommer ytterligare sänkta gränsvärden även för andra ämnen, exempelvis koppar, som gör att kravet på sanering kommer träffa fler medlemmar och båtar.

Resultatet av den genomförda mätningen var att 5 båtar har värden som ligger över de av kommunen fastställda riktvärdena. Styrelsen kommer att kontakta dessa ägare separat för att säkerställa att de saneras enligt uppsatt och rekommenderat regelverk. 

Styrelsen kommer även att kontakta de nytillkomna Vinterliggarna och existerande medlemmar men med nya båtar och begära att de inkommer med ett godkänt XRF-protokoll inför torrsättningen 2022. 

För att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan måste saneringen genomföras under säsongen 2022 och vara klar innan torrsättning hösten 2022. 

Styrelsen har beslutat att inte tillåta att någon sanering genomförs på hamnplan utan hänvisar till de varv och andra godkända entreprenörer som finns i kommunen samt i grannkommunerna. Motivet till detta beslut är dels klubbens läge mitt i ett villaområde, dels att vid tidigare miljöinspektioner har det konstaterats att Skogsviks båtklubb redan har en hög föroreningsnivå i både mark och grundvatten och är därmed klassad som riskklass 1.

Således om en konsekvens av kommunens skärpa miljöreglerna har Styrelsen beslutat följande;

 1. Att alla båtar som är/kommer att bli Vinterliggare skall uppvisa ett godkänt XRF protokoll – de båtar som låg på klubben vid mätningen under mars 2021 behöver inte sända in ett intyg, då vi redan har en dokumenterad mätning. Om en medlem har bytt båt måste den dock mätas och ett godkänt protokoll sändas in inför torrsättningen 2022.

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.                   

 • Att medlemmar som har erhållit en vinter-plats hösten 2021 måste under säsongen 2022 XRF-mäta sin båt och översända ett godkänt protokoll till Klubben för att kunna vinter förvara sin båt på hamnplan under säsongen 2022/2023. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

 • Att alla båtar som kommer att nyttja båtklubbens sommarplatser 2023 och framåt måste inför sjösättning våren 2023 uppvisa ett godkänt XRF-protokoll. Det gäller således även om man vinter förvarar sin båt på annan plats än hamnplanen. 

Omålade båtar kommer inte behöva sända in ett XRF-intyg utan det gäller endast de båtar som är bottenmålade.

Styrelsen vill även att flagga för att Danderyds kommun kommer inom ett par år att skärpa det riktlinjer / gränsvärden som gäller för koppar, zink och bly. 

Styrelsen starka rekommendation är att man som medlem redan nu planerar in hur man skall kunna möta de nya kraven under de kommande åren. 

Styrelsens rekommenderar att om man vara Vinterliggare april 2021 kontaktar Happy Boat på nedan adresser och begär ut sitt eget testprotokoll. Kostnaden är 300 kr + moms, se nedan för faksimil. Certifikatet kan betraktas som en värdehandling och kommer med stor sannolikhet att krävas vid en eventuell framtida försäljning av båten.

HappyBoat AB, Trosa  www.happyboat.se  073-6600011, E-mail: britta.eklund@happyboat.se

Har ni eventuella frågor och funderingar ring eller kontakta ordf Patrick Wallberg Miljöansvarige Martin Fors.

Årsmöte 9:e November kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 9:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas.

 1. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justeringspersoner
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Klubbens ekonomi 
  1. Fastställande av Årsredovisning
  2. Budget för kommande år
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av kostnadsersättningar
  1. Arvoden 
 9. Val av ordförande (redan vald för detta år)
 10. Val av Styrelseledamöter och suppleanter
  1. Vice Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Hamnkapten
  4. Miljöansvarig/klubbmästare
  5. Matrikelansvarig (fyllnadsval)
  6. Suppleant
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av övriga funktionärer och kommentarer
  1. Valberedning
 13. Fastställande av avgifter
 14. Motioner
  1. Förslag på inköp av lånekajaker till klubben för medlemmar att nyttja
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar 

Fika kommer serveras så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 3 november:ordforande@skogsviksbatklubb.se

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb