Information ang. arbete SBK

Hej 

Snart är det dags för årets torrsättning, närmare bestämt 3 oktober. Två till tre veckor senare kommer Hamnab att påbörja arbetet med upprustningen av bryggor med mera. Med anledning av detta vill styrelsen passa på att informera om vad vi vet idag om vad detta innebär. 

Brygga C och D, dvs de två äldre långa bryggorna kommer att bytas och förlängas med ca 20 meter och kommer därmed att bli ca 70 meter vardera. Samtidigt kommer brygga B att bytas eftersom denna är i dåligt skick. Brygga B är den lilla brygga som ligger mellan kajplatserna och rampen.

I samband med bryggbytet kommer vi också att passa på att byta y-bommar och standardisera måtten för att förenkla hanteringen av båtplatser. Vidare kommer landfästen att åtgärdas och nya grindar troligen monteras. Vi planerar också att fixa till rampen genom att lägga ut cementelement samt fixa till kajakbryggan. Med det kommer vi att ta bort den gamla rostiga rälsen som ligger i vattnet.

När väl arbetet är klart kommer vår hamnanläggning vara väldigt fin men arbetet kommer tyvärr att under en period medföra vissa negativa konsekvenser. 

Hamnab har strikta förordningar att följa från kommunen, bland annat för att kunna garantera säkerhet för människor, utrustning och egendom. Hela hamnen och allt vatten kommer att vara en byggarbetsplats från det att arbetet påbörjas, med därtill gällande regler. Hamnab kan idag inte utlova en tidpunkt när allt ska vara klart men de har en ambition om att bli klara innan vintern.

I och med att Hamnab räknar med att komma igång två till tre veckor efter upptagning bedömer styrelsen att alla båtar som ska placeras på hamnplan måste vara på plats 13 oktober och att brygga B, C och D måste vara tomma.  Brygga A, E och Kajen kan nyttjas ytterligare en tid men då endast efter godkännande av varvschef eller hamnkapten. 

Från det att arbetet påbörjas kommer all plats där det inte står båtar uppställda för vintern att betraktas som arbetsplats och spärras av med band eller, där det är extra känsligt, med kravallstaket. Man kommer kunna gå in på hamnplan men tillgängligheten kan komma att vara begränsad från tid till annan.

Båtar kommer under arbetet inte få ligga på bryggorna eller på vägen ner till rampen. Det kommer heller inte vara tillåtet med båtar som åker om kring i hamnen under tiden som arbete pågår. 

Eftersom vattenarealen blir byggarbetsplats så betyder det att rampen inte kommer kunna användas när arbetet kickar igång varför man istället får använda kommunens övriga öppna ramper.

Delar av parkeringen uppe på vägen kommer också att spärras av och i och med det kommer det att finnas liten eller ingen plats att parkera på.

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

Skogsviks båtklubb